Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, March 1, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 21/2010 PÀ®A 318 L¦¹

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è MAzÀÄ UÉÃt£ÀµÀÄÖ PÉÊPÁ®Ä EzÀÝ ¸ÀtÚ ²±ÀÄ vÀ¯É EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CAzÁdÄ 6 wAUÀ¼ÁVzÀÝ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ©¸ÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÁgÀÆPï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï C° ¸Á: PÉÆ¥À༠EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 J.JªÀiï ¢AzÁ 02-20 J.JªÀiï £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄʪÀÄÆ£Á SÁvÀÆ£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà 01-00 J.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀgÀzÀ UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ±ÉʯÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦J¸ï.L [C.«] £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ : 15/2010 110 (F) (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 28-02-10 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÁÛ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯É £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À CqÁØrgÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 27-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁJEUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸À ¨ÉÃqÀ F ªÀµÀð ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¤ÃgÁªÀj d«Ää£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 20/2010 PÀ®A 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ¨sÀUÀvï ¹AUÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀmÁgÀzÀ°è ©¸ÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 30/2010 PÀ®A 447,323,324,355,504,506 R/W 34 IPC

¢: 28-02-10 gÀ0zÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀtÚ¥sÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁ£ÀÄ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀrè gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀrè gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ°è PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢ü CªÀ½UÉ AiÀiÁPÉà PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄ« F jÃwªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß HgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C°èAzÀ £ÁUÀ£ÀPÀ°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ «gÀ¥ÀtÚ ZÁUÉÃj, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr «gÀ¥ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊwAiÀiÁ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆÃAlPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀÆj¬ÄAzÀ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «gÀ¥ÀtÚ£À ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 31/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉZï.JA.£ï ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆægÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EªÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ¤AzÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7180/-UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008