Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 1, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 21/2010 PÀ®A 318 L¦¹

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è MAzÀÄ UÉÃt£ÀµÀÄÖ PÉÊPÁ®Ä EzÀÝ ¸ÀtÚ ²±ÀÄ vÀ¯É EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CAzÁdÄ 6 wAUÀ¼ÁVzÀÝ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ©¸ÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²æà £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÁgÀÆPï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï C° ¸Á: PÉÆ¥À༠EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:28-2-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 J.JªÀiï ¢AzÁ 02-20 J.JªÀiï £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄʪÀÄÆ£Á SÁvÀÆ£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà 01-00 J.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀgÀzÀ UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ±ÉʯÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:47/2010 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦J¸ï.L [C.«] £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ : 15/2010 110 (F) (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 28-02-10 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÁÛ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯É £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À CqÁØrgÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 27-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁJEUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸À ¨ÉÃqÀ F ªÀµÀð ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ mÁåçPÀÖgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¤ÃgÁªÀj d«Ää£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 20/2010 PÀ®A 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ¨sÀUÀvï ¹AUÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀmÁgÀzÀ°è ©¸ÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 30/2010 PÀ®A 447,323,324,355,504,506 R/W 34 IPC

¢: 28-02-10 gÀ0zÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀtÚ¥sÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁ£ÀÄ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀrè gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀrè gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ°è PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢ü CªÀ½UÉ AiÀiÁPÉà PÀrèAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄ« F jÃwªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß HgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C°èAzÀ £ÁUÀ£ÀPÀ°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ «gÀ¥ÀtÚ ZÁUÉÃj, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr «gÀ¥ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊwAiÀiÁ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆÃAlPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀÆj¬ÄAzÀ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «gÀ¥ÀtÚ£À ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 31/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉZï.JA.£ï ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆægÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EªÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ¤AzÀ E¹àmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7180/-UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008