Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ 49/2010 279,304(J) L.¦.¹ 183,187 L.JA.« AiÀiÁPÀÖ

¢£Á0PÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÖn £ÀA. PÉ.J 22 PÀÄå- 2144 £ÉÃzÀÝgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¥Ànð¯ÉÊdgï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄãÀ PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà JA.¹ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀÆÌnUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤®è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-20 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AûhÇÏAðÅû Wðé°ûh¦û ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀ®AiÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV VjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) òümûPëûWÍvû ¢ûC¦÷ ÃCWûPëûWÍvû ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: AûhÇÎAðÅû , EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,380/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 07/1032/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ, EAzÀÄ ¢: 01-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ CzÀgÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, 32/2010 PÀ®0: 302,201 L¦¹

¢£Á0PÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°èºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAqÀÄr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀnÖ EªÀ¤UÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 47/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-37 f-165 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.¹-34 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÉVΣÀ NuÉ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄÆgÀÄ UÁ° DmÉÆà jÃPÁë ZÁ®PÀ £ÀA:JªÀiï ºÉZï.-09 279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉVΣÀ NuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ºÁUÀÆ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¥À«Äðl PÀArµÀ£ï G®èAWÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ ºÉZï.-09 279 EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄà ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9:30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÁzÀĸÁºÉèï PÀªÀiÁägïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Äað ¨sÀfà ºÁPÀÄwÛzÁÝUÉÎ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà PÀÄA¨ÁgÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹ÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà EzÀÝ eÁ¤ì ¸Ëmï ¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉÃwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008