Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ 49/2010 279,304(J) L.¦.¹ 183,187 L.JA.« AiÀiÁPÀÖ

¢£Á0PÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÖn £ÀA. PÉ.J 22 PÀÄå- 2144 £ÉÃzÀÝgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¥Ànð¯ÉÊdgï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄãÀ PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà JA.¹ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀÆÌnUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤®è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-20 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AûhÇÏAðÅû Wðé°ûh¦û ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀ®AiÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV VjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) òümûPëûWÍvû ¢ûC¦÷ ÃCWûPëûWÍvû ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: AûhÇÎAðÅû , EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,380/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 07/1032/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ, EAzÀÄ ¢: 01-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ CzÀgÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, 32/2010 PÀ®0: 302,201 L¦¹

¢£Á0PÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°èºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAqÀÄr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀnÖ EªÀ¤UÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 47/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-37 f-165 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.¹-34 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÉVΣÀ NuÉ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄÆgÀÄ UÁ° DmÉÆà jÃPÁë ZÁ®PÀ £ÀA:JªÀiï ºÉZï.-09 279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉVΣÀ NuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ºÁUÀÆ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¥À«Äðl PÀArµÀ£ï G®èAWÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ ºÉZï.-09 279 EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄà ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9:30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÁzÀĸÁºÉèï PÀªÀiÁägïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Äað ¨sÀfà ºÁPÀÄwÛzÁÝUÉÎ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà PÀÄA¨ÁgÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹ÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà EzÀÝ eÁ¤ì ¸Ëmï ¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉÃwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008