Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, July 7, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 06-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34/eÉ-1062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É-vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà dUÀwÛ 40 ªÀµÀð ¸Á// AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á// PÁªÀÄ£ÀÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.37/Cgï. 5946 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw: ±ÉnÖ§tfUÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀUÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹.¦.¹ 321 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.-37/Dgï-4601 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ D ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉaÑ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EzÀÝ ¨ÁAqÀ PÀ°èUÉ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®ªÀÄArUÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-10 gÀAzÀÄ w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ²gÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀæPÁ±À zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï S.R. No:RCWL00435 Trally Chessi No:E 305-10
£ÉÃzÀÝgÀ°è mÁæ°AiÀÄ ¥À¼ÀPÀ ©aÑ CUÀ® PÀnÖPÉÆAqÀÄ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §AzÀªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï¯ÉÊmï r¥ï rªÀiï ªÀiÁqÀzÉà eÉÆÃgÁV Nr¹ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÀÆå-4099 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀªÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀ dgÀÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄzÀPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀVgÀĪÀ §¤ßªÀÄgÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉUÉ E½zÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å, ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ, vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.vÀÆPÀ 01 vÉÆ¯É ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ UÀÄAqÀUÀrUÉ CA. 02 vÉÆ¯É J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008