Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, July 8, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 7 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,885=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 34/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EAzÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÀ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É°UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-30 jAzÀ 07-00 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼É PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 307, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä ¸Á. ªÀįÁè¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÁßV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¨ÉnÖAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ fAzÁ®£À°è PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ §¹ì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ VtÂUÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ CªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ §æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäPÀÌ£À ¨Á¼Éé ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄ« CAvÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß eÉé£À°èAiÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄ®QUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »rzÀÄ PÁ®Ä wgÀÄ« ªÀÄÄjzÀÄ ©æqÀÓ PɼÀUÀqÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÀ©â CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/Dgï-3854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èUÉ qÁ¨Á¢AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ.J-37/JA-2853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ PÁg ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÆ D PÁj£À°èzÀÝ ®APÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆVzÀÝ£ÀÄß wgÀ«PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÁUÉÎ MqÀÄØzÁl®Ä ºÉÆVzÁÝUÉÎ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008