Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 16, 2010

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 323, 354, 448, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAzÀ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹®è J£ÀÄߪÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀi£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AqÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÇtð¼À PÉÊ»rzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr dA¥ÀgÀPÉÌ PÉʺÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 15-08-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà UÀÄAd½î ¸Á: ¨Éë£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J- 37/Dgï-4117 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ dUÀ¢Ã±À vÀA¢ UÀAUÁzsÀgÀ ¨sÁgÀPÉÃgï EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¨Éë£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ §gÀUÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀA§PÉÌ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀgÁWÀªÀ®Ä vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉ-1826 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄ°èUÉ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA:PÉ.J-25/¹-1851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ. CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÄqÀÄAiÀÄzÉà SÁ°AiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj CzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ £Á¯ÁÌgÀÄ ¨Áj DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ «gÉñÀ EªÀgÀ ¥Á£À ©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ UÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀÄä½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjªÀÄzÀ ºÀÄvÀÛPÉÌ ºÁ®Ä ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß §zÀÄ«£À°è PÀnÖzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008