Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 16, 2010

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 323, 354, 448, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAzÀ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹®è J£ÀÄߪÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀi£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AqÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÇtð¼À PÉÊ»rzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr dA¥ÀgÀPÉÌ PÉʺÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 15-08-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà UÀÄAd½î ¸Á: ¨Éë£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J- 37/Dgï-4117 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ dUÀ¢Ã±À vÀA¢ UÀAUÁzsÀgÀ ¨sÁgÀPÉÃgï EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¨Éë£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ §gÀUÀÆgï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀA§PÉÌ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹.

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀgÁWÀªÀ®Ä vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉ-1826 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄ°èUÉ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA:PÉ.J-25/¹-1851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ. CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

15-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÄqÀÄAiÀÄzÉà SÁ°AiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj CzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ £Á¯ÁÌgÀÄ ¨Áj DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ «gÉñÀ EªÀgÀ ¥Á£À ©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ UÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀÄä½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjªÀÄzÀ ºÀÄvÀÛPÉÌ ºÁ®Ä ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß §zÀÄ«£À°è PÀnÖzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008