Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 13, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ ; 12-08-10 gÀ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À aÀPÀ̪ÀAPÀ®PÀÄAmÁzÀ JgÀqÀÄ PÁtÂPÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 23.500=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¸ÀmÉÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-25, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ©¸ÉmÉÖ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¤±ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÉ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀĪÁUÉÎ aQvÉìUÉAzÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÉÎ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ZÀAzÀæ¥Àà PÀÆr ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ £É®Äè ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѯÉAzÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008