Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 13, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ ; 12-08-10 gÀ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À aÀPÀ̪ÀAPÀ®PÀÄAmÁzÀ JgÀqÀÄ PÁtÂPÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 23.500=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¸ÀmÉÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-25, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀUÉÃzÁ¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ©¸ÉmÉÖ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¤±ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÉ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀĪÁUÉÎ aQvÉìUÉAzÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÉÎ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ZÀAzÀæ¥Àà PÀÆr ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ £É®Äè ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѯÉAzÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008