Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 26, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð zÉñÀ¥ÁAqÉ, G: PÉ£ÉgÁ ¨ÁåAPÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ. ¢:19-08-10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J-36 PÀÆå-2652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ wPÉÆÃnPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ªÉʨsÀªÀ ¨Áj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd C°V°ªÁqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ªÁ¥Á¸À CAzÉ 10-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉJ-36, PÀÆå-2652, ZÉ¹ì £ÀA 06C16C44731, EAf£ï £ÀA 06C16M53101 C.Q 20,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. CxÀªÁ F PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

 Phone Number             

1] S.P. Koppal Ph No     :- 08539-220111

2] Control Room Koppal :- 08539-230100

3] D.S.P. Koppal          :- 08539-230342

4] P.I.Koppal Town PS      :- 08539-220333

5] PSI [Cr] Town ps      :- 9448815581


 

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-04/Er-5214 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37 J¥sï-83 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃjAiÀÄÄ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è DmÉÆà ¸ÁÖlðgï£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï vÀUÀÄ° ±ÁPï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 43/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄȪÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÉ ¦qÀì gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ ºÀÄ®V zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ EgÀĪÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.147/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.: 25-08-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ¥sÀnð¯ÉʸÀgÀì D¦üøï£À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV D¦üøï£À M¼ÀUÉ EzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁj£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀføÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè ¦°è ªÀiÁr MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è 86,446=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁèAPï ZÉPïUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ PÁå±À ¯ÁPÀgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 25-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV "AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁ PÉÆÃlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E¯Áè" CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw¤vÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÀªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ C²èîªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÄ EzÉ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è HgÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008