Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 26, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð zÉñÀ¥ÁAqÉ, G: PÉ£ÉgÁ ¨ÁåAPÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ. ¢:19-08-10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J-36 PÀÆå-2652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ wPÉÆÃnPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ªÉʨsÀªÀ ¨Áj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÀÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd C°V°ªÁqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ªÁ¥Á¸À CAzÉ 10-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉJ-36, PÀÆå-2652, ZÉ¹ì £ÀA 06C16C44731, EAf£ï £ÀA 06C16M53101 C.Q 20,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. CxÀªÁ F PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

 Phone Number             

1] S.P. Koppal Ph No     :- 08539-220111

2] Control Room Koppal :- 08539-230100

3] D.S.P. Koppal          :- 08539-230342

4] P.I.Koppal Town PS      :- 08539-220333

5] PSI [Cr] Town ps      :- 9448815581


 

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-04/Er-5214 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37 J¥sï-83 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃjAiÀÄÄ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è DmÉÆà ¸ÁÖlðgï£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï vÀUÀÄ° ±ÁPï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 43/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄȪÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÉ ¦qÀì gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ ºÀÄ®V zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ EgÀĪÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.147/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 25-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.: 25-08-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ¥sÀnð¯ÉʸÀgÀì D¦üøï£À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV D¦üøï£À M¼ÀUÉ EzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁj£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀføÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè ¦°è ªÀiÁr MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è 86,446=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁèAPï ZÉPïUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ PÁå±À ¯ÁPÀgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÀÉưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 25-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV "AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁ PÉÆÃlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E¯Áè" CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw¤vÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÀªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ C²èîªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÄ EzÉ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è HgÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008