Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 29, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢:-22-08-2010 gÀAzÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è JªÉÄäUÀ½UÉ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉƼÉî PÀrAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ¨ÉAQ ºÁQzÀÄÝ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß eÁr¹ MzÉzÁUÀ C°èAiÉÄà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjzÀÄÝ zÀUÀΣÉà ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ¤UÉ vÀUÀÄ° zÉúÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ D®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À M¼ÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:-27 ªÀÄvÀÄÛ 28-08-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ UÁqÉæÃeï£À ¨ÁV®£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ (1) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (2) PÉA¥ÀÄ, ºÀ¹gÀÄ, ©½ §tÚzÀ ºÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (3) MAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ ªÀiÁqÀ¯ï£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (4) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnÃ®Ä (5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà zÉëAiÀÄ qÁ®gï (6) ¸ÀgÀUÀ½UÉ eÉÆÃr¸ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÄPïìUÀ¼ÀÄ (7) §AUÁgÀzÀ J¼É¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀUÀqÀzÀ ¸ÀgÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ ¯ÁPÉmï MlÄÖ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (8) ¨É½îAiÀÄ 3 PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ (9) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ UÀAzsÀzÀ ¨sÀgÀt (10) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ §lÖ®Ä (11) ¨É½îAiÀÄ 2 ¸ÀªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 400 UÁæA. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 8,000-00 ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ £À£Àß £É°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 52,700-00 UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,05,700-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ-28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆ. ¸ÉÊ.£ÀA-PÉJ-37/ Dgï 2423 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÀ®UÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæPÀì £ÀA PÉJ-37/r-6606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀ®èAiÀÄå£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ NªÀgÀmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ MªÉÄä¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. mÁæPÀì£À »A§¢UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ ¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉÀ] PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/10 PÀ®A 341,323,354,504gÉ.«.34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ NzÀgÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¤Ã£ÀUÉ JµÀë¯Éà ¸ÉÆÃPÀÄÌ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢-28-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ ¨Á®ZÀAzÀ ¸Á:¤¸Áì¤AiÀÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï ºÉZï 13 gÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ®PÉÃj PÁæ¸ï zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï-55 ºÉZÀ-9477 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀÄ𢠯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 32/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj 8 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ H¯ÉãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJ£ÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VUÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄUÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀƸÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÅ E®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008