Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 29, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢:-22-08-2010 gÀAzÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è JªÉÄäUÀ½UÉ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉƼÉî PÀrAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ¨ÉAQ ºÁQzÀÄÝ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß eÁr¹ MzÉzÁUÀ C°èAiÉÄà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjzÀÄÝ zÀUÀΣÉà ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ¤UÉ vÀUÀÄ° zÉúÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯É ªÀiÁrzÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà r. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ D®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À M¼ÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:-27 ªÀÄvÀÄÛ 28-08-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ UÁqÉæÃeï£À ¨ÁV®£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ (1) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (2) PÉA¥ÀÄ, ºÀ¹gÀÄ, ©½ §tÚzÀ ºÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (3) MAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ ªÀiÁqÀ¯ï£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É (4) 2 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnÃ®Ä (5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà zÉëAiÀÄ qÁ®gï (6) ¸ÀgÀUÀ½UÉ eÉÆÃr¸ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÄPïìUÀ¼ÀÄ (7) §AUÁgÀzÀ J¼É¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¥ÀUÀqÀzÀ ¸ÀgÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ ¯ÁPÉmï MlÄÖ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (8) ¨É½îAiÀÄ 3 PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ (9) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ UÀAzsÀzÀ ¨sÀgÀt (10) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ §lÖ®Ä (11) ¨É½îAiÀÄ 2 ¸ÀªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 400 UÁæA. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 8,000-00 ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ £À£Àß £É°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 52,700-00 UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,05,700-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ-28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆ. ¸ÉÊ.£ÀA-PÉJ-37/ Dgï 2423 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÀ®UÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæPÀì £ÀA PÉJ-37/r-6606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀ®èAiÀÄå£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ NªÀgÀmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ MªÉÄä¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. mÁæPÀì£À »A§¢UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ ¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉÀ] PÉ. §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/10 PÀ®A 341,323,354,504gÉ.«.34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ NzÀgÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¤Ã£ÀUÉ JµÀë¯Éà ¸ÉÆÃPÀÄÌ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢-28-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ ¨Á®ZÀAzÀ ¸Á:¤¸Áì¤AiÀÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï ºÉZï 13 gÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ®PÉÃj PÁæ¸ï zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï-55 ºÉZÀ-9477 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀÄ𢠯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆÃArzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 32/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj 8 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ H¯ÉãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJ£ÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VUÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄUÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀƸÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-08-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÅ E®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008