Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 1, 2010

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄĤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É, °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà J¸ï.n. gÀªÉÄñÀ, L¦J¸ï, r.f.¦. (vÀgÀ¨ÉÃw) ªÀÄvÀÄÛ f.J¸ï.¦.¦. ¸ÉÖÃmï £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð, LJJ¸ï, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÁ, PÀªÀiÁAqÉAmï, LDgï©, ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ, ²æà ¸ÉÆä PÀÄnÖ eÁdð, AiÀÄĤ¸É¥sï£À ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀÄ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008