Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 1, 2010

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄĤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É, °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà J¸ï.n. gÀªÉÄñÀ, L¦J¸ï, r.f.¦. (vÀgÀ¨ÉÃw) ªÀÄvÀÄÛ f.J¸ï.¦.¦. ¸ÉÖÃmï £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð, LJJ¸ï, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÁ, PÀªÀiÁAqÉAmï, LDgï©, ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ, ²æà ¸ÉÆä PÀÄnÖ eÁdð, AiÀÄĤ¸É¥sï£À ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀÄ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008