Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 1, 2010

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2010 PÀ®A 279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÁgï £ÀA.PÉJ-22 J£ï-4378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ºÁUÀÆ PÁgï £ÀA.PÉJ-35/nDgïJªÀiï-557 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 19/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢ : 31-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå, UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸À£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°nÖØzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 31-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf ¸Á|| ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï JªÀiï-80 ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA> PÉJ-34/eÉ-6124 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-02/1260 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ MAzÉà ºÉqï¯ÉÊmï ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf FvÀ£À JªÀiï-80 ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ, §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ºÀjvÀªÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008