Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 1, 2010

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2010 PÀ®A 279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÁgï £ÀA.PÉJ-22 J£ï-4378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ºÁUÀÆ PÁgï £ÀA.PÉJ-35/nDgïJªÀiï-557 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 19/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢ : 31-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå, UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸À£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°nÖØzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 31-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf ¸Á|| ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï JªÀiï-80 ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA> PÉJ-34/eÉ-6124 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-02/1260 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ MAzÉà ºÉqï¯ÉÊmï ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄtÚ zÀgÉÆÃf FvÀ£À JªÀiï-80 ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ, §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ºÀjvÀªÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ gÁwæ 8-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008