Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 7, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 74/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 336, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2 (J) (©) zÀ PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ÀÖçPÀë£ï CAqï ¯Á¸ï D¥sÀð ¥Áæ¥Ànð CPïÖ 1981

¢£ÁAPÀ: 07-09-10 gÀAzÀÄ 1-30 JJAPÉÌ ¦¹-345 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÄÝ, DzÀgÉ, FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀtÚ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄÆägÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÉ PÀqÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MUÀÆÎrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà C¤® ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAzÀÄ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ªÀrØ£ï (1£Éà DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè MUÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè vÀÆjzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CAV »rzÀÄ dUÁÎr ºÀjzÀÄ JzÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¥Éưøï fæUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè MUÉzÀÄ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢:06-09-10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA:39/10 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉ PÉÆëģÀªÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §Ä£Á¢ ºÁQ¹ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ ¢:13.-08-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©Ã½¹ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆæ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀé ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ J¼ÀzÀAvÉ M¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃAiÀĪgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ, ZÀ¥ÀàUÉ ºÉÆr¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:1 AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖUÉ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¤£ÉÃzÀgÀÆ UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 06-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° PÀ£ÀPÀVj qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£ ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37J¯ï-3083 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÆß 2 Qà «Äà PÀ£ÀPÀVj EgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2010 PÀ®A 279 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ-5810 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÁí¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÉÃgÀÆgÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, Q«UÉ,¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ M§â¼Éà vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƸÀjPÉÆAgqÀÄ ©r¹PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀÄr, ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è M§â¼Éà ¹PÁÌUÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.37/PÀÆå 8703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á¢ÃPï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉƸÀ¨ÉÊPï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA-PÉ.J.37/n.J.3738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è 13 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É §PÁð (ºÁ¼É)À, 8 ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008