Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 8, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2010 PÀ®A: 78 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è FgÀtÚ£À UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ« FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆøÀUÉÃgÀ -D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£Áß¼À¥Àà ºÁzÀgÀªÀÄVÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦lì PÁ¬Ä¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-10 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ 7:45 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 283 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:7-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼Éà r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-36/JªÀiï-3265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §lÆÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÁ;ªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2010 gÀAzÀÄ 02-00 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ±ÉqÀÄØUÀ¼À vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ½ ªÀļÉUÉ ©zÀÝ 29 vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-8-2010 jAzÀ 28-08-10 gÀ 10-00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢ÝlÖªÀgÀÄ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008