Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, September 13, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: /2010, ¢£ÁAPÀ:- 08-09-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. " ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è CfðzÁgÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CfðzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ CfðzÁgÀ PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C±ÁAw GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. " CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:- 12-09-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 ¥ÁnðAiÀÄ 1] ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÀÄPÁÓd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀjUÀÆ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §Ä£Á¢ PÀlÖ ¨ÉÃr CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2010 PÀ®A 341,323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ 10:30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05 :00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï-54 /1405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á:PÁPÀ¥À¼ÉÊ f¯Áè :¸É®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA- PÉ.J.28/©-7086 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ F C¥ÁWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/10 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:12-09-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß vÀªÀÄÆäj£À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÉà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ «¸Àdð£É vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÁåV AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À EnÖjæ EAUÀ ºÁåAUÀ PÀ½¹Ûj PÀ½¹j AiÀiÁªÀ£À §jwj §gÀæ¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmÁ PɼÀPÁ §A¢gÉè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/10 PÀ®A 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

§APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À : dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÁ ªÀiÁgÀÄw, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ¸À°PÉ PÁªÀÅ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ®VzÀÝÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/10 PÀ®A 323 324 504 506 gÉqï«vï 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C®è°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¥Àj¸ÀÜwAiÀÄ°è aAvɪÀiÁr £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-09-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸É«¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008