Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, September 13, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: /2010, ¢£ÁAPÀ:- 08-09-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. " ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è CfðzÁgÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CfðzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ CfðzÁgÀ PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C±ÁAw GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. " CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:- 12-09-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 ¥ÁnðAiÀÄ 1] ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÀÄPÁÓd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀjUÀÆ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §Ä£Á¢ PÀlÖ ¨ÉÃr CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2010 PÀ®A 341,323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ 10:30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05 :00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï-54 /1405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á:PÁPÀ¥À¼ÉÊ f¯Áè :¸É®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA- PÉ.J.28/©-7086 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ F C¥ÁWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/10 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:12-09-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß vÀªÀÄÆäj£À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÉà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ «¸Àdð£É vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÁåV AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À EnÖjæ EAUÀ ºÁåAUÀ PÀ½¹Ûj PÀ½¹j AiÀiÁªÀ£À §jwj §gÀæ¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmÁ PɼÀPÁ §A¢gÉè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/10 PÀ®A 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

§APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À : dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÁ ªÀiÁgÀÄw, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ¸À°PÉ PÁªÀÅ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ®VzÀÝÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/10 PÀ®A 323 324 504 506 gÉqï«vï 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C®è°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¥Àj¸ÀÜwAiÀÄ°è aAvɪÀiÁr £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-09-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸É«¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008