Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 9, 2010

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÀƢݣï @ ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VtÂUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀlV ªÀAiÀiÁ:37 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á:VtÂUÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¸À£ï¸ÀÄ¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.«.CA.Q:14400=00 QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2010 PÀ®A: 279 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé 9 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¯É§UÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©PÉ zÉøÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä-PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¯ÉçUÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ¥Àà£À ²RgÀPÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26/J¯ï-6601 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄ¥Àà CPÀ̸Á° ¸Á:C©âUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2010 PÀ®A 182, 193 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 26-4-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ¯Á®Æ ZÀªÁít ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 146(©), 147(©) £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 14 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÁUÀĪÀ½ aÃn ºÁUÀÆ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ 11,000/- gÀÆ. PÉýgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ 6,000/- gÀÆ. ºÀt PÉýgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è aPïÌ mÉÃ¥ï gÉPÁqÀðgï ¤Ãr ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ DUÉÎ ºÀt PÉýzÀ°è D ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÉPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÀÆj£À°ègÀĪÀAvÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀzÉà ºÁUÀÆ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ¤Ã®¥Àà Z˪ÁítgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀƱÀªÁV ¥ÀAZÀ-1 «.JA.£ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ-2 a£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, vÁ£ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ §½ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è, §zÀ¯ÁV ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀĪÁ¹ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ w½¹zÀAvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj §½ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ §½ CzÉà ¢£À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ PÉÆlÖ mÉÃ¥À jPÁðr£ÀÀ°è jPÁðqÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£Éß vÀªÀÄä §½ ¢£ÁAPÀ 22-05-2010 gÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ EzÀgÀ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀt PÉýzÀ §UÉÎ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ EgÀĪÀÅzÁÝV ºÉýzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, EzÀÝjAzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ ºÀ¥ÀqÀzÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, 2] ¤Ã®¥Àà Z˪Áít EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ zÀé¤AiÀÄ£ÀÄß jPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀzÉà zÀé¤ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ËPÀgÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.    

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 08-09-10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ, vÀ®PÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥsÀÆgÀ, ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀ, ¹zÉßPÉÆ¥Àà, ©£Áß¼À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ

1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ, 2) UÀÄqÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 5) ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ¯ÉAPÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 6) ®PÀëöäªÀévÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 7)FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:ªÀiÁ¢UÀ¸Á: AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-1 FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¢ £ÀA-7 FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÄÝ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë¼ÁVzÀÝPÉÌ ªÁ¢UÀ¼À®ègÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÉéÃóµÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà zÉëõÀ¢AzÀ CzsÀåPÀë FgÀªÀÄä ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¢UÀ¼À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè MUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CzsÀåPÀë¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/10 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 506, ¸À.ªÁ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÁV¤AzÀ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ HgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¥Àæ¨sÁ« ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄqÁjUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£À £ÉÆÃr AiÀiÁgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀĽªÀÅ PÉÆlÖªÀjUÉ PÉÊ PÀvÀÛÛj¸ÀÄvÉÛêÉ, zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÀgÀ £Á°UÉ QüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è M§âjUÉƧâgÀÆ zÉéõÀUÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄgÉúÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉÃ, AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ºÁ¼ÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÀð ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀģɬÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2010 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸À¥Àà£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ``F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀ°®è, PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ``AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀĪÀÄä £À£Àß PÀÄjºÀnÖ £À£Àß eÁUÉAiÀÄ°èzÉ" CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DPÉAiÉÆA¢UÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸À¥Àà ``EzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ºÉý ºÉý ¸ÁPÁUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ ``ºÁQæ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ¨sÁ¼À DUÉÃw" C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄð FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQzÀ¼ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà §¸Á¥ÀÄgÀ, ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ J®ègÀÆ ``EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ G½¢ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ ¤£Àß fêÀ G½AiÀÄÄwÛzÀÝ®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/10 PÀ®A 323,324, 504,506 [2] ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁ¢zÀÄÝ,, KPÉ ºÁ¬ÄÝ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃmïð PÀĵÀÖV ¥ÀvÀæ £ÀA.77/10 ¢£ÁAPÀ 15-06-2010 £ÉÃzÀÝPÉÌ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA.23/10 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37-PÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁfêÀ UÁA¢üÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÉÝÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37- PÉ-9037 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008