Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, October 27, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 307, 504, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà eÁ°VqÀzÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀ¥Àà£ÉÆâUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj LzÁgÀÆ wAUÀ¼À UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ CªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ «£Á:PÁgÀt CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À¨sÀÝUÁ½0zÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¹lÖ ¹lÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆr ©üªÀĪÀé½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¯Éè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀzÀ¯ÉèAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀƪÀÄgÀÄ 6 wAUÀ½zÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ gÀªÉÄñÀ eÉÆò gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ aPÀÌUÉÆ£ÁßUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÉÆqÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ MªÉÄä¯Éè ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀĽîUÉ `` ¯Éà ¸Àƽ ©üÃ«Ä £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ``¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé¼À §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ aªÀÄÄäwÛzÀÄÝ CzÉ. DUÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ ©üêÀĪÀé½UÉ ¯Éà ©Ã«Ä ¤Ã£ÀÄ G½zÀgÉ E£ÉÆßêÉÄä ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.280/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà eÁ¹Û ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: CAiÉÆÃzÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖ ºÁQzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQzÀ £À£Éß JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¤®Äè CAvÁ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ eÁ¹Û ²æäªÁ¸À ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁqzÀ JªÉÄä CAzÁdÄ 15,000-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:26-10-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁööåAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄgÀĵÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉÆå-3825 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2010 PÀ®A 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 1499 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 42 ²æà «ÃgÉñÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀdð£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 133 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸À ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj,UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀÛgɬÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ®Qëöäà ªÉƨÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ CAUÀr ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV EzÀÝ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ j¥ÉÃjUÉAzÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À CA.Q.24,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 35 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008