Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, October 27, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 307, 504, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà eÁ°VqÀzÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀ¥Àà£ÉÆâUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj LzÁgÀÆ wAUÀ¼À UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ CªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ «£Á:PÁgÀt CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À¨sÀÝUÁ½0zÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¹lÖ ¹lÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆr ©üªÀĪÀé½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¯Éè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀzÀ¯ÉèAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀƪÀÄgÀÄ 6 wAUÀ½zÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ gÀªÉÄñÀ eÉÆò gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ aPÀÌUÉÆ£ÁßUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÉÆqÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ MªÉÄä¯Éè ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀĽîUÉ `` ¯Éà ¸Àƽ ©üÃ«Ä £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ``¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé¼À §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ aªÀÄÄäwÛzÀÄÝ CzÉ. DUÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ ©üêÀĪÀé½UÉ ¯Éà ©Ã«Ä ¤Ã£ÀÄ G½zÀgÉ E£ÉÆßêÉÄä ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.280/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà eÁ¹Û ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: CAiÉÆÃzÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖ ºÁQzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQzÀ £À£Éß JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¤®Äè CAvÁ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ eÁ¹Û ²æäªÁ¸À ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁqzÀ JªÉÄä CAzÁdÄ 15,000-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:26-10-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁööåAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄgÀĵÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉÆå-3825 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2010 PÀ®A 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 1499 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 42 ²æà «ÃgÉñÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀdð£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 133 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸À ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj,UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀÛgɬÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ®Qëöäà ªÉƨÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ CAUÀr ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV EzÀÝ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ j¥ÉÃjUÉAzÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À CA.Q.24,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 35 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008