Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 26, 2010

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄƤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀÄðUÁgÀªÀ£ÀÄß ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ²æà UÀÄgÀÄgÁd, PÀÄ. gÀÄ©£Á gÀªÀgÀÄ, ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, ºÁUÀÆ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ °¦PÀ ªÀUÀ𠹧âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008