Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, October 12, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.267/10 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ zÀÄUÁÎ gÁªÀÄgÉrØ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £À£ÀߪÀÅ 5 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ°è £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹ PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀqÉÃzÉÆÃgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÁån ªÀÄÄAqÀgÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-02-10-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ°AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢: 11-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÁåAVAUï ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è F §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ UÁ§jPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØUÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ PÀgÉAmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj UÀÄlPÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ DvÀ£ÀÄ M§â£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ ²ªÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 10 UÁæA. vÀÆPÀ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.34/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ±ÀªÀÄä @ ®Qëöä EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ vÀÄUÀ¯ÉÃ¥Àà AiÀiÁzÀªï JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀ©ðt EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ C½AiÀÄ ¥ÉÆãïªÀiÁr w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀªÀĸÀåUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À CvÉÛ UÀAqÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉ QgÀÄPÀ¼À ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L [C«] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ PÀæµÀgï £ÀA: PÉJ-37/3897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ gÀ»ªÀiÁ£ïSÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 36, eÁ; ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À.
CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-25 UÀÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-29/8151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vɼÀUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ; G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ZÀ¼ÀUÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008