Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, October 12, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.267/10 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ zÀÄUÁÎ gÁªÀÄgÉrØ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £À£ÀߪÀÅ 5 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ°è £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹ PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀqÉÃzÉÆÃgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÁån ªÀÄÄAqÀgÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-02-10-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ°AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢: 11-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÁåAVAUï ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è F §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ UÁ§jPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØUÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ PÀgÉAmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj UÀÄlPÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ DvÀ£ÀÄ M§â£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ ²ªÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 10 UÁæA. vÀÆPÀ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.34/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ±ÀªÀÄä @ ®Qëöä EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ vÀÄUÀ¯ÉÃ¥Àà AiÀiÁzÀªï JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀ©ðt EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ C½AiÀÄ ¥ÉÆãïªÀiÁr w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀªÀĸÀåUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À CvÉÛ UÀAqÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉ QgÀÄPÀ¼À ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L [C«] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ PÀæµÀgï £ÀA: PÉJ-37/3897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ gÀ»ªÀiÁ£ïSÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 36, eÁ; ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À.
CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-25 UÀÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-29/8151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vɼÀUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ; G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ZÀ¼ÀUÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008