Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 15, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/10 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ «ÄãÁQë @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á.©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛÃZÀUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢ §¸ÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸ÀAvÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® ¸À.£ÀA-29 d«Ää£À §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÁgÀgÀ ªÀÄzÀå ªÁådå ¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-3,4,5 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÁQëzÀgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ C.£ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¢£ÉÃ-¢£Éà ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃV. UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÀgÀgÀÄ ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-01 EvÀ£ÀÄ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. F ¨UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-216/2010 PÀ®A-143, 147, 341, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 12-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-218/2010 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð ¬ÄAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁgÀt ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃw vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ vÀPÀët £ÉÆÃn¸ï eÁjªÀiÁr PÀ®A- 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢ÃPÁjUÀ¼À°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ FUÉÎ LzÁgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ºÉAqÀw §mÉÖvÉƼÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CªÀÄvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁ±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÁåªÀĹAUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀĹAUï FvÀ£À eÉÆvÉUÉÀ ¥ÉøÉAmï ¸ÀAUÀqÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀPÀët §AzÉ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä £ÁgÁAiÀÄt¹AUï FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ZÀ¥ÉàUÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008