Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 15, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/10 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ «ÄãÁQë @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á.©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛÃZÀUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢ §¸ÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸ÀAvÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® ¸À.£ÀA-29 d«Ää£À §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÁgÀgÀ ªÀÄzÀå ªÁådå ¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-3,4,5 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÁQëzÀgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ C.£ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¢£ÉÃ-¢£Éà ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃV. UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÀgÀgÀÄ ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-01 EvÀ£ÀÄ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. F ¨UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-216/2010 PÀ®A-143, 147, 341, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 12-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-218/2010 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð ¬ÄAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁgÀt ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃw vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ vÀPÀët £ÉÆÃn¸ï eÁjªÀiÁr PÀ®A- 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢ÃPÁjUÀ¼À°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ FUÉÎ LzÁgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ºÉAqÀw §mÉÖvÉƼÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CªÀÄvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁ±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÁåªÀĹAUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀĹAUï FvÀ£À eÉÆvÉUÉÀ ¥ÉøÉAmï ¸ÀAUÀqÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀPÀët §AzÉ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä £ÁgÁAiÀÄt¹AUï FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ZÀ¥ÉàUÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008