Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 8, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UÉ ºÀj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆægÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/10 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ CdÓ£À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆægÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀt© ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀQÃgÀ® ¸ÀAUÀqÀ «ZÁj¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÉà §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CªÀjªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀë - 135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÉ-6083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2005 «ÄgÀÄ£À gÉqï 2) AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀì - 135 £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6083 3) ZÉ¹ì £ÀA 05A4TL608830 4) EAf£ï £ÀA 4TL608830 C.Q 30,000=00 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 3) ZÉ¹ì £ÀA 00J20F28534 4) EAf£ï £ÀA 00J18E27249 C.Q 28,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï-7638 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 3-4 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À vÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVÎUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁ° E½zÁUÀ MªÉÄäïÉà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨sÀÄd ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.266/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-4166 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPïì PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgï£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 317, 304 L¦¹

¢£ÁAPÀ:7-10-2010 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-10-10 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀªÀ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÉÆÃr, ElV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÉÆA¢UÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ°è M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß DzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èà ²±ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ w½¢zÀÄÝ, £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ²±ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁgÀt, £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ²±ÀĪÀ£ÀÄß C¥ÁAiÀÄPÉÌ MrØ vÉÆgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008