Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 8, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UÉ ºÀj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆægÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/10 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ CdÓ£À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆægÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀt© ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀQÃgÀ® ¸ÀAUÀqÀ «ZÁj¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÉà §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CªÀjªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀë - 135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÉ-6083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2005 «ÄgÀÄ£À gÉqï 2) AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀì - 135 £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6083 3) ZÉ¹ì £ÀA 05A4TL608830 4) EAf£ï £ÀA 4TL608830 C.Q 30,000=00 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 3) ZÉ¹ì £ÀA 00J20F28534 4) EAf£ï £ÀA 00J18E27249 C.Q 28,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï-7638 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 3-4 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À vÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVÎUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁ° E½zÁUÀ MªÉÄäïÉà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨sÀÄd ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.266/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-4166 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPïì PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgï£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 317, 304 L¦¹

¢£ÁAPÀ:7-10-2010 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-10-10 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀªÀ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÉÆÃr, ElV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÉÆA¢UÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ°è M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß DzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èà ²±ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ w½¢zÀÄÝ, £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ²±ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁgÀt, £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ²±ÀĪÀ£ÀÄß C¥ÁAiÀÄPÉÌ MrØ vÉÆgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008