Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, October 9, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:22 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ C®è°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄ :- ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JvÀÛgÀ :- 5' 8'' EAZÀ

ZÀºÀgÉ :- ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ .¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR CzÀð ¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É.

PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÄzÀ®Ä

§mÉÖUÀ¼ÀÄ :- 1)MAzÀÄ §zÁ«Ä §tÚzÀ vÀÄA§Ä vÉÆý£À CAV. 2) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀPÀì ®ÄAV.

3) MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ZÀrØ. ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ mÁªÉÃ¯ï ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁµÉ :- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÉÆêÀiï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÉüÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀzÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ w½¸À®Ä «£ÀAw.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-25 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉ£ÀßzÁ¸Àgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA E.qÀ§Æè.J¸ï-14 PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ:06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ C®è°è £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2003 PÉA¥ÀÄ §tÚ 2) n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 3) ZÉ¹ì £ÀA 1303F498692 4) EAf£ï £ÀA N6303M554631 CA:Q:20,000=00 gÀÆ/- CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁªÀÅ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è E°è ºÀÄqÀÄPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1437 3) ZÉ¹ì £ÀA 00K20F05089 4) EAf£ï £ÀA 00K18E04175 C.Q 30,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀÄ: 164/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA.03/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀgÀªÀÄÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAzÀ¥Àà vÀÄgÀÄ©£À FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÁUÀ UÀ¼ÉªÀÅ ¤°è¹ ¤AvÁUÀ, UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV ¹r®Ä §rzÀÄ, MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛvÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008