Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 9, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:22 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ C®è°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄ :- ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JvÀÛgÀ :- 5' 8'' EAZÀ

ZÀºÀgÉ :- ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ .¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR CzÀð ¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É.

PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÄzÀ®Ä

§mÉÖUÀ¼ÀÄ :- 1)MAzÀÄ §zÁ«Ä §tÚzÀ vÀÄA§Ä vÉÆý£À CAV. 2) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀPÀì ®ÄAV.

3) MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ZÀrØ. ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ mÁªÉÃ¯ï ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁµÉ :- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÉÆêÀiï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÉüÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀzÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ w½¸À®Ä «£ÀAw.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-25 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉ£ÀßzÁ¸Àgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA E.qÀ§Æè.J¸ï-14 PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ:06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ C®è°è £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2003 PÉA¥ÀÄ §tÚ 2) n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 3) ZÉ¹ì £ÀA 1303F498692 4) EAf£ï £ÀA N6303M554631 CA:Q:20,000=00 gÀÆ/- CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁªÀÅ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è E°è ºÀÄqÀÄPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1437 3) ZÉ¹ì £ÀA 00K20F05089 4) EAf£ï £ÀA 00K18E04175 C.Q 30,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀÄ: 164/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA.03/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀgÀªÀÄÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAzÀ¥Àà vÀÄgÀÄ©£À FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÁUÀ UÀ¼ÉªÀÅ ¤°è¹ ¤AvÁUÀ, UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV ¹r®Ä §rzÀÄ, MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛvÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008