Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 18, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 498 (J)¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄjAiÀĪÀé¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ 6-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁrzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁr¢, CªÀgÉÆA¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ, ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ CgÉÆævÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁgɪÀé, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ®è ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÁgɪÀé½UÉ DgÉÆæ ¤Ã®ªÀé EªÀ¼ÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 353,504,506(2) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ nPÉÃl ªÀĹ£À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¸ÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzïºÁf vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïG¸Áä£À¸Á§ ªÀÄįÁè G.ªÁAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-9431 ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ £ÀA. PÉ.J.36/JA-7140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ JvÀÛ¯ÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä MvÀÛ §ArAiÀÄ°è aPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÉʸÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ dªÀ½ gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀ° PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/©-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ §Ar ¸À»vÀ dRA ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: £ÀfÃgï PÁ¯ÉÆä, PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt vÁ£ÀÄ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï UÁrUÉ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÆr mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3387 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½AiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrUÉ §AzɪÀÅ. E°è UÁrUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á«§âgÉà EzÉݪÀÅ. ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AvÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, §®UÉÊUÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁªÀiÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÁZÁAiÀÄð, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPïì£À°è §A¢zÀÄÝ, PÁªÀiÁPÀëªÀÄä¼À£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008