Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, October 18, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 498 (J)¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄjAiÀĪÀé¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ 6-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁrzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁr¢, CªÀgÉÆA¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ, ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ CgÉÆævÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁgɪÀé, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ®è ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÁgɪÀé½UÉ DgÉÆæ ¤Ã®ªÀé EªÀ¼ÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 353,504,506(2) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ nPÉÃl ªÀĹ£À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¸ÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzïºÁf vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïG¸Áä£À¸Á§ ªÀÄįÁè G.ªÁAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-9431 ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ £ÀA. PÉ.J.36/JA-7140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ JvÀÛ¯ÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä MvÀÛ §ArAiÀÄ°è aPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÉʸÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ dªÀ½ gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀ° PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/©-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ §Ar ¸À»vÀ dRA ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: £ÀfÃgï PÁ¯ÉÆä, PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt vÁ£ÀÄ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï UÁrUÉ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÆr mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3387 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½AiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrUÉ §AzɪÀÅ. E°è UÁrUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á«§âgÉà EzÉݪÀÅ. ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AvÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, §®UÉÊUÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁªÀiÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÁZÁAiÀÄð, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPïì£À°è §A¢zÀÄÝ, PÁªÀiÁPÀëªÀÄä¼À£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008