Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, November 8, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁð-ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ©ÃgÀ°AUɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£À §® ¥ÀPÀÌqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆgÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »A§rUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 45 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ 06-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, PÀÆr WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤AzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008