Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 8, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁð-ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ©ÃgÀ°AUɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£À §® ¥ÀPÀÌqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆgÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »A§rUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 45 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ 06-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, PÀÆr WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤AzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008