Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, November 5, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/10 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ oÉÆÃ¥ÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, "¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "¨ÉÊAiÀÄÄÝ C¯Éèà EzÀÝ »rUÉ UÁvÀæzÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ dfÓzÀÝjAzÀ ¨ÁAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁãUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀļÀzÀ½î zÁn PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦. 16/n.JPÀì. 4797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀl MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.-292,269,414 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßUËqÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ£ÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆg vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 1) Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 11 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) «AqÀ¸Àgï JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 13 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) QAUï¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï JA§ ¯Éç°è£À 330 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 50 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À MlÄÖ CA.Q. 2,922=00 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¯Éç°è£À MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁr G½zÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁPïìzÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 38/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢:04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨É¼ÀV£À 11:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À FZÀ® PÉgÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄÆäj£À gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆøÀjPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ JvÀÄÛUÀ¼À ºÀUÀÎzÀ UÀÄAl PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008