Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, November 5, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/10 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ oÉÆÃ¥ÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, "¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "¨ÉÊAiÀÄÄÝ C¯Éèà EzÀÝ »rUÉ UÁvÀæzÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ dfÓzÀÝjAzÀ ¨ÁAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁãUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀļÀzÀ½î zÁn PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦. 16/n.JPÀì. 4797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀl MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.-292,269,414 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßUËqÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ£ÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆg vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 1) Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 11 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) «AqÀ¸Àgï JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 13 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) QAUï¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï JA§ ¯Éç°è£À 330 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 50 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À MlÄÖ CA.Q. 2,922=00 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¯Éç°è£À MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁr G½zÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁPïìzÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 38/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢:04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨É¼ÀV£À 11:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À FZÀ® PÉgÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄÆäj£À gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆøÀjPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ JvÀÄÛUÀ¼À ºÀUÀÎzÀ UÀÄAl PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008