Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, November 3, 2010

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 302,201,109 gÉ.«. 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ£ÀUËqÀ gÀªÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G½zÀ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪɣÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è ºÉÆ® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆÃnð£À°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ J©â¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CxÀªÁ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ J½î£À PÀnÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Àà PÀÄgÀħ£Á¼ÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀªÁqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 60ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 28, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ 20-00 UÀÄAmÉ d«Ä£À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀf«fAiÀÄ°è EzÁÝUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F jÃw ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CrØ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÉÆåAiÀiÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢: 02-11-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ:02-11-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï,¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃnªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀé C¼Àî½î EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA- PÉ.J.37/5465 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁåAiÀiÁ¨É¯ÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß a®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è E½¹ ªÀÄÄAzÉ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E½¸ÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ jªÀ¸Àð UÉÃj£À°è ¤°è¹ E½¬ÄªÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄÆ »AzÀPÉÌ ZÀ°¹ ¯Áj »A¢£À §A¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÉÄlÖ°£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀªÀÅ ¹QÌ dfÓ ¨sÁjUÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É dgÀVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008