Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, November 3, 2010

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 302,201,109 gÉ.«. 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ£ÀUËqÀ gÀªÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G½zÀ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪɣÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è ºÉÆ® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆÃnð£À°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ J©â¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CxÀªÁ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ J½î£À PÀnÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Àà PÀÄgÀħ£Á¼ÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀªÁqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 60ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 28, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ 20-00 UÀÄAmÉ d«Ä£À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀf«fAiÀÄ°è EzÁÝUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F jÃw ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CrØ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÉÆåAiÀiÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢: 02-11-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ:02-11-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï,¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃnªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀé C¼Àî½î EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA- PÉ.J.37/5465 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁåAiÀiÁ¨É¯ÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß a®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è E½¹ ªÀÄÄAzÉ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E½¸ÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ jªÀ¸Àð UÉÃj£À°è ¤°è¹ E½¬ÄªÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄÆ »AzÀPÉÌ ZÀ°¹ ¯Áj »A¢£À §A¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÉÄlÖ°£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀªÀÅ ¹QÌ dfÓ ¨sÁjUÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É dgÀVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008