Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 4, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, ¨Á£ÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ ¢: ºÀĸÉãï¸Á§, 35 ªÀµÀð, ºÀĸÉãÀªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ±ÀªÀiï¸ÉÃgï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á¼ÉÃPÁ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,215-00 UÀ¼ÀÄ, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aÃ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï ¸ÀA. PÉJ-37/f-305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §¸ï¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÊgÀÆ£ï ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, D ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃqï rêÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á|| UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw JA§ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ¨Á®PÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV, E¯Áeï ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008