Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, November 13, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 27/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀA¥À¤AUÀ¥Àà UÉÆA¢, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ gÁdÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀgÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀrè ¨É¼ÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥ÀÀ¸À ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉÉ §gÀĪÁUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è zÁj¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ KPÉÆà ¸ÀAPÀl DUÀÄwÛzÉ, vÁ£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ «±ÁæAw ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ £ÀqɬÄj CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ºÉý ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆA¢ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀé ¸Á: PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà, zÉêÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ lA.mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ltPÀ£ÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄgÁfð ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8:45 UÀAmÉUÉ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ lPÀÌgïPÉÆlÖ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä NrºÉÆÃzÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï HjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀƼÉAiÀÄgÀ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008