Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, November 13, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 27/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀA¥À¤AUÀ¥Àà UÉÆA¢, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ gÁdÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀgÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀrè ¨É¼ÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥ÀÀ¸À ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉÉ §gÀĪÁUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è zÁj¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ KPÉÆà ¸ÀAPÀl DUÀÄwÛzÉ, vÁ£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ «±ÁæAw ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ £ÀqɬÄj CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ºÉý ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆA¢ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀé ¸Á: PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà, zÉêÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ lA.mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ltPÀ£ÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄgÁfð ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8:45 UÀAmÉUÉ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ lPÀÌgïPÉÆlÖ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä NrºÉÆÃzÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï HjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀƼÉAiÀÄgÀ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008