Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, November 10, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/10 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ²ªÀtÚªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ²ªÀtÚªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀéAvÀ JgÀqÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À E®èzÀÝjAzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀįÁè¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨ÁæAr PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3, 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ "¨Áæ÷åAr PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ d£ÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀ°®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁr ¨Áæ÷åAr PÀÄr CAvÁ CA¢zÉÝãÀÄ CzÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è "¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛïÁè'' CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J. ZÀAzÀæ¥Àà, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄʯÁj gÁªï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÉ-5810 (ZÁ¹ì £ÀA: OSC 27F 46549 EAf£ï £ÀA: OSC 27E 44720) CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸À£ï 2005 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥Àæw¤vÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. JA¢£ÀAvÉ ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï ºÁQgÀ°¯Áè. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 08-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 237/C1 ºÁUÀÆ 237/PÀ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ 1-19 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÉ. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ qÀVÎ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ï. JgÀqÀ£Éà ¥Ánð: 1] F±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, E°è wgÀÄUÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¸ÉÛ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ E°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 46/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ Cu®Û ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J.35/eÉ-2858 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ EgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÉÆÃqï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/10 PÀ®A ªÀÄ»¼É/ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ wªÀÄätÚ CAUÀr ¸Á: ©ÃgÀ®¢¤ß vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 26, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©¼ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÁß EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nN D¦üøï PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ J¸ï.Dgï. »gÉêÀÄoÀ ªÀQîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-1793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄ¥Àà ElV EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁjzÉ E£ÀÄß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ¼À vÀAzÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Àà ElV, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ElV gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÁAvÀ¥Àà ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄ®è¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ FvÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ §r¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008