Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, November 10, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/10 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ²ªÀtÚªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ²ªÀtÚªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀéAvÀ JgÀqÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À E®èzÀÝjAzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀįÁè¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨ÁæAr PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3, 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ "¨Áæ÷åAr PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ d£ÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀ°®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁr ¨Áæ÷åAr PÀÄr CAvÁ CA¢zÉÝãÀÄ CzÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è "¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛïÁè'' CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J. ZÀAzÀæ¥Àà, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄʯÁj gÁªï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÉ-5810 (ZÁ¹ì £ÀA: OSC 27F 46549 EAf£ï £ÀA: OSC 27E 44720) CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸À£ï 2005 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥Àæw¤vÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. JA¢£ÀAvÉ ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï ºÁQgÀ°¯Áè. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 08-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 237/C1 ºÁUÀÆ 237/PÀ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ 1-19 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÉ. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ qÀVÎ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ï. JgÀqÀ£Éà ¥Ánð: 1] F±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, E°è wgÀÄUÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¸ÉÛ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ E°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 46/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ Cu®Û ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J.35/eÉ-2858 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ EgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÉÆÃqï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/10 PÀ®A ªÀÄ»¼É/ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ wªÀÄätÚ CAUÀr ¸Á: ©ÃgÀ®¢¤ß vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 26, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©¼ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÁß EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nN D¦üøï PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ J¸ï.Dgï. »gÉêÀÄoÀ ªÀQîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-1793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄ¥Àà ElV EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁjzÉ E£ÀÄß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ¼À vÀAzÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Àà ElV, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ElV gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÁAvÀ¥Àà ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄ®è¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ FvÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ §r¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008