Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, December 13, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ® 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆ0¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj C0xÁ C0¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄ0zÀ ,§rUɬÄ0zÀ §qÉzÀÄ zÀÄ;R¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 407 «Ä¤ ¯Áj £À0- PÉ.J-37/8924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄ0zÀ ªÀdæ§0rAiÀÄ PÀqÉ dgÀPÀÄ0n gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £Éqɹ PÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄ0n zÁn Dgï.n.N gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀÖgÀ £À0§gÀ PÉ.J- 37 n.9054 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝj0zÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥À UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢.¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2010 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀÄt vÉUÉzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ElÖ ¸À®PÉ ºÁUÀÆ UÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á«gÀĪÁUÀ ¤ÃªÉ®è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉ¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è PÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÉà E¢ÝgÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FgÀtÚ PÀÄj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Áå°ºÁ¼À J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà E§âgÀÆ "¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆAr, ¤Ã£ÉãÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï VA¥ÉèÃAmï CAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/10 PÀ®A :323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf. JªÀiï.J¯ï.J. D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉPÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwgÀ E½¹ DmÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 25 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¨Á»UÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.327/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-12-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀħæªÀätåA zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ²æà «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀUÀ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀħæªÀätåA vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ f. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ eÉÆøɥsï, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-4266 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV f. ¨sÁ¸ÀÌgï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä: PÉ.J-37/ 8385 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 222/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥À ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À ¤°è¹ »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 28/2010 PÀ® 174, ¹.Dgï.¦.¹

.¢£ÁAPÀ .11-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀ.40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ÄègÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ®ÄègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÀUÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FPÉAiÀÄ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ FPÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ .12-12-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É ¸ÀA. 196/2010 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 76, 55, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉrØ PÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, ºÉZï. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀvÁ£À, AiÀiÁªÀ£ÁgÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010, PÀ®A: 279, 337 ,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥Àè¸À £ÀA PÉ.J. 22-qÀ§Æè 1459 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà CAPÀ®V ¥ÉÊgÀªÀiÁå£À [J¥sï.r 2982 ] EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.J¸ï. ªÉéæqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA§gÀ
¹.J£ï.n 9181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÉazÀÄÝ ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, 2ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008