Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, December 13, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ® 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆ0¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj C0xÁ C0¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄ0zÀ ,§rUɬÄ0zÀ §qÉzÀÄ zÀÄ;R¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 407 «Ä¤ ¯Áj £À0- PÉ.J-37/8924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄ0zÀ ªÀdæ§0rAiÀÄ PÀqÉ dgÀPÀÄ0n gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £Éqɹ PÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄ0n zÁn Dgï.n.N gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀÖgÀ £À0§gÀ PÉ.J- 37 n.9054 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝj0zÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥À UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢.¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2010 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀÄt vÉUÉzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ElÖ ¸À®PÉ ºÁUÀÆ UÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á«gÀĪÁUÀ ¤ÃªÉ®è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉ¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è PÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÉà E¢ÝgÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FgÀtÚ PÀÄj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Áå°ºÁ¼À J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà E§âgÀÆ "¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆAr, ¤Ã£ÉãÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï VA¥ÉèÃAmï CAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/10 PÀ®A :323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf. JªÀiï.J¯ï.J. D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉPÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwgÀ E½¹ DmÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 25 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¨Á»UÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.327/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-12-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀħæªÀätåA zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ²æà «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀUÀ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀħæªÀätåA vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ f. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ eÉÆøɥsï, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-4266 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV f. ¨sÁ¸ÀÌgï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä: PÉ.J-37/ 8385 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 222/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥À ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À ¤°è¹ »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 28/2010 PÀ® 174, ¹.Dgï.¦.¹

.¢£ÁAPÀ .11-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀ.40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ÄègÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ®ÄègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÀUÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FPÉAiÀÄ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ FPÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ .12-12-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É ¸ÀA. 196/2010 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 76, 55, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉrØ PÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, ºÉZï. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀvÁ£À, AiÀiÁªÀ£ÁgÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010, PÀ®A: 279, 337 ,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥Àè¸À £ÀA PÉ.J. 22-qÀ§Æè 1459 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà CAPÀ®V ¥ÉÊgÀªÀiÁå£À [J¥sï.r 2982 ] EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.J¸ï. ªÉéæqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA§gÀ
¹.J£ï.n 9181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÉazÀÄÝ ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, 2ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008