Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, December 9, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢:08-12-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀlÖtzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¦J¸ÀlgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà gÉÆ½î ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:PÁå¢UÀÄA¥Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ C°è §AzÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ ºÁUÀÆ C°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÉà EzÀÝ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.320/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ CA§tÚ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÁgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:- 08-12-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀ J£ï.Dgï. 12, ¢:- 07-12-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è " ¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÀħâ½î D¸ÀàvÉæUÉ gÉ¥sÀgï DV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.321/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:- 10-11-2010 gÀAzÀÄ £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ºÁUÀÆ ¤gÁ²ævÀjUÉ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÉÆÃj zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 11 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 23 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼ÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/10 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA.297/10 gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆÃlð¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ wAUÀ¼À°è vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F »£É߯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008