Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, December 17, 2010

f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ C§Äݯï PÀ¯ÁA ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008