Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, December 20, 2010

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 279, 33 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ gÀ«, ¸Á:PÉgÉUÀÄrºÀ½î, f|| zÁªÀtUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1669 £ÉÃzÀÝgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ-zÁªÀtUÉÃj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï HgÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J.©-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À JqÀ¨ÁUÀzÀ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 01]. UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 02]. PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ ¹.©. ¸Á|| AiÀÄ®§ÄUÁð, 03]. «. gÁWÀªÉÃAzÁæ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ, 04]. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉmÉ, 05]. PÁ¹Ã£ÁxÀ ¸Á|| gÀ§â£ÀÆgÀ [©ÃzÀgï f¯Éè] ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢:19-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ªÀiÁ¯É ºÁQzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ EªÀjUÉ J£ï.ºÉZÀ.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ¼ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.39/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 PÁAiÉÄÝ

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®§Äwð F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÁAw §AzÀAvÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ°è QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÁAw ºÁUÀÆ ªÀÄÆbÉð §AzÀAvÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ (QèãÀgÀ) £À ¯Áj £ÀA feÉ 10 JPïì 8182 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA £ÀA.JªÀiï.JZï.-04/¹AiÀÄÄ/5699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËzÀj qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉZï.«. PÀÄAmÁ ¹ÃêÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢:19-12-10 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ zÁåªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 18-12-10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¢: 19-12-10 gÀAzÀÄ 9.00 .J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 2) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 3) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ZÀ¥ÀègÀ ¸ÀgÀ 10 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 10 UÁæA, 5) JgÀqÀÄ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 6) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É 8 UÁæA, 7) JgÀqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ Q« ¥sÉÆãï 4 UÁæA, 8) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 10) MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ 8 UÁæA ºÁUÀÆ 11) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è 3,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1997 £Éà E¹éAiÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ DV£À EªÀÅUÀ¼À CA.Q 15,000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 2000 £Éà E¹éAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ ¤ÃrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 5 vÉƯÉ, CªÀÅUÀ¼À DV£À CA.Q 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-12-2010 DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ ªÀĺɧƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/10 PÀ®A 143,147,323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0800 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÁå JµÀÄØ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ SÁ° eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008