Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, December 20, 2010

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 279, 33 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ gÀ«, ¸Á:PÉgÉUÀÄrºÀ½î, f|| zÁªÀtUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1669 £ÉÃzÀÝgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ-zÁªÀtUÉÃj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï HgÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J.©-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À JqÀ¨ÁUÀzÀ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 01]. UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 02]. PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ ¹.©. ¸Á|| AiÀÄ®§ÄUÁð, 03]. «. gÁWÀªÉÃAzÁæ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ, 04]. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉmÉ, 05]. PÁ¹Ã£ÁxÀ ¸Á|| gÀ§â£ÀÆgÀ [©ÃzÀgï f¯Éè] ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢:19-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ªÀiÁ¯É ºÁQzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ EªÀjUÉ J£ï.ºÉZÀ.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ¼ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.39/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 PÁAiÉÄÝ

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®§Äwð F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÁAw §AzÀAvÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ°è QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÁAw ºÁUÀÆ ªÀÄÆbÉð §AzÀAvÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ (QèãÀgÀ) £À ¯Áj £ÀA feÉ 10 JPïì 8182 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA £ÀA.JªÀiï.JZï.-04/¹AiÀÄÄ/5699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËzÀj qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉZï.«. PÀÄAmÁ ¹ÃêÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢:19-12-10 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ zÁåªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 18-12-10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¢: 19-12-10 gÀAzÀÄ 9.00 .J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 2) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 3) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ZÀ¥ÀègÀ ¸ÀgÀ 10 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 10 UÁæA, 5) JgÀqÀÄ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 6) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É 8 UÁæA, 7) JgÀqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ Q« ¥sÉÆãï 4 UÁæA, 8) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 10) MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ 8 UÁæA ºÁUÀÆ 11) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è 3,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1997 £Éà E¹éAiÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ DV£À EªÀÅUÀ¼À CA.Q 15,000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 2000 £Éà E¹éAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ ¤ÃrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 5 vÉƯÉ, CªÀÅUÀ¼À DV£À CA.Q 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-12-2010 DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ ªÀĺɧƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/10 PÀ®A 143,147,323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0800 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÁå JµÀÄØ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ SÁ° eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008