Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, April 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ.gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ vÁ.°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÀgÀqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/PÀÆå-9197 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À zÉêÀgÀqÉØ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ «ÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ zÁR¯ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀfÓ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 18-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £ÀUÀj ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/4131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008