Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, April 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ.gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ vÁ.°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÀgÀqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/PÀÆå-9197 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À zÉêÀgÀqÉØ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ «ÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ zÁR¯ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀfÓ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 18-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £ÀUÀj ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/4131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008