Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, April 17, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: UÀļÀzÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
£ÀªÀÄäªÀÅ MlÄÖ 195 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ©âtzÀ 30 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: UÀļÀzÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ²qÀØ£À½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZï.Cgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ fVzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÁUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 33 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 22 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-06/J-2363 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²Ã. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 38, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉƼÀÆgÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/J.1001 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉƼÀÆgÀ¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À PÉƼÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn ¥ÁªÀðw ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA. PÉ.J.25/¹.6195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉÆlæ¥Àà PÀwÛ EªÀjUÉ «.Dgï.J¯ï.£À PÀ£Àßr §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝV ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ, zÁ½ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-410 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008