Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, April 17, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: UÀļÀzÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
£ÀªÀÄäªÀÅ MlÄÖ 195 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ©âtzÀ 30 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: UÀļÀzÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ²qÀØ£À½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZï.Cgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ fVzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÁUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 33 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 22 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-06/J-2363 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²Ã. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 38, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉƼÀÆgÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/J.1001 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉƼÀÆgÀ¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À PÉƼÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn ¥ÁªÀðw ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA. PÉ.J.25/¹.6195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉÆlæ¥Àà PÀwÛ EªÀjUÉ «.Dgï.J¯ï.£À PÀ£Àßr §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝV ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ, zÁ½ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-410 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008