Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, April 12, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ£Á¯ï ¥ÉÆ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ.37J¸ï 4799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®PÁ°£À QÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:11-04-2012 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV- ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-1526 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á.PÀĵÀÖV JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ, JqÀ ªÀÄ®QUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹.45 J¸ï.ºÉZï.M. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " PÀA¦èAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a®ªÁqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1315 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£ÉßUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008