Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, April 12, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ£Á¯ï ¥ÉÆ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ.37J¸ï 4799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®PÁ°£À QÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:11-04-2012 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV- ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-1526 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á.PÀĵÀÖV JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ, JqÀ ªÀÄ®QUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹.45 J¸ï.ºÉZï.M. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " PÀA¦èAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a®ªÁqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1315 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£ÉßUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008