Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, April 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖjAiÀÄ £ÀA.PÉJ-37/n-9010 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉJ-37/n-9011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀ®ÄªÁ¢ Nt PÀ£ÀPÀVj. ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ®Qëöä PÉgÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖjAiÀÄ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa »AzÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ »AzÉ ¤AvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ºÉZï. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠣Á¤ @ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÀªï UÉÆÃV£Éä, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ : PÀªÀiÁä, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀmÉïï PÁåA¥À, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁåA¥ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀmÉîPÁåA¥À-£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À £ÁUÉñÀégÀgÁªïgÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀÄvÀÛ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: FrÃUÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¦UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J17/Dgï-8794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV £Á°UÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æà CAzÀ¥Àà ¹¦¹-342 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/f-344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ qÁ: GqÀĦ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-37/9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹-143. J¸ï.ºÉZï.N £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:30 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ CgÀµÀtPÉÃj vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ gÁVøï zÉÆÃrAiÀÄA ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÁ.mÁ. 207 ¯Áj £ÀA: J.¦-04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, dªÀÄ䮪ÀÄqÀUÀÄ vÁ:f:PÀqÀ¥Á gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ mÁ.mÁ.207 ¯Áj £ÀA: J.¦.04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-04 / J¥sï.eÉ-6322 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008