Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, April 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖjAiÀÄ £ÀA.PÉJ-37/n-9010 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉJ-37/n-9011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀ®ÄªÁ¢ Nt PÀ£ÀPÀVj. ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ®Qëöä PÉgÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖjAiÀÄ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa »AzÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ »AzÉ ¤AvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ºÉZï. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠣Á¤ @ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÀªï UÉÆÃV£Éä, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ : PÀªÀiÁä, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀmÉïï PÁåA¥À, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁåA¥ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀmÉîPÁåA¥À-£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À £ÁUÉñÀégÀgÁªïgÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀÄvÀÛ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: FrÃUÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¦UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J17/Dgï-8794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV £Á°UÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æà CAzÀ¥Àà ¹¦¹-342 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/f-344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ qÁ: GqÀĦ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-37/9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹-143. J¸ï.ºÉZï.N £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:30 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ CgÀµÀtPÉÃj vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ gÁVøï zÉÆÃrAiÀÄA ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÁ.mÁ. 207 ¯Áj £ÀA: J.¦-04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, dªÀÄ䮪ÀÄqÀUÀÄ vÁ:f:PÀqÀ¥Á gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ mÁ.mÁ.207 ¯Áj £ÀA: J.¦.04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-04 / J¥sï.eÉ-6322 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008