Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, June 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÉ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ vÀUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-29/n.J-2564 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-29/nJ-2565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á.PÀgÀr FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, CA§jõÀ, eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀÄÄZÀPÀAr ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß MrØUÉ ºÁQ ªÁ¥À¸ï eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀÖvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, qÉæöʪÀígÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 7-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- ¥À£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æäªÁ¸À vÀA¢ ±ÁµÀAiÀÄå PÉÆvÀÛ¥À°è ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¥À£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §½UÁgÀ ªÀÄÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA¢ dA§AiÀÄå dA§vÀß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / n- 3909 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J- 37 / n.J- 5966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ, JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.f.¦.J¯ï. gÉʸÀ «Ä®è£À°è vÀ£Àß ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ZÉ£Àß½î PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ® gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ£Àß½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-8947 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUï±À£ï, zÀqÉøÀÆÎgÀ PÁæ¸ï, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀtÚ DzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : FqÀUÉÃgÀ, ¸Á : £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É)
£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ §gɬĸÀĪÀªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-750-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008