Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, June 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÉ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ vÀUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-29/n.J-2564 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-29/nJ-2565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á.PÀgÀr FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, CA§jõÀ, eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀÄÄZÀPÀAr ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß MrØUÉ ºÁQ ªÁ¥À¸ï eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀÖvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, qÉæöʪÀígÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 7-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- ¥À£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æäªÁ¸À vÀA¢ ±ÁµÀAiÀÄå PÉÆvÀÛ¥À°è ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¥À£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §½UÁgÀ ªÀÄÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA¢ dA§AiÀÄå dA§vÀß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / n- 3909 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J- 37 / n.J- 5966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ, JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.f.¦.J¯ï. gÉʸÀ «Ä®è£À°è vÀ£Àß ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ZÉ£Àß½î PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ® gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ£Àß½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-8947 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUï±À£ï, zÀqÉøÀÆÎgÀ PÁæ¸ï, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀtÚ DzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : FqÀUÉÃgÀ, ¸Á : £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É)
£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ §gɬĸÀĪÀªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-750-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008