Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, June 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀqÀØgÀºÀnÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ UÁå¸ï ¦°èAUï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA¨sÀA¢ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï vÀAzÉ E¯ÁªÀĸÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/J¯ï-9982 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹-60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JA.UÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÊ¥Ámï ¥ÀÆeÁgÀ ¸ÁºÀÆ£ÀÆgÀÄ vÁ.ºÀÄPÉÌÃj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ï dA¦£À°è §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV E¯ÁdPÁÌV ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® EªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀºÀeÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ ªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥À F ¢£À ¨É¼ÀV£À 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̹zÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ §¹ì£À°è §®UÉÊ ºÀaÑ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà §¹ì£À°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà ¹AzÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-43 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,180=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ²®ªÀAvÀgÀªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,250=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ

2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ 3] ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ
4] ªÀÄAd£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄA£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ 5] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L., gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 570=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008