Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä ZÀÄPÁÌr EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄĤPÁgÀ£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-6767 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À ¢AzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÀAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉAZïPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ, »A¨ÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨É®èzÀ ºÉZï.¹ -49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¦.¹. £ÀA: 190 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉUÀÄA¢, PÀqɨÁV®Ä, ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ, «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ, ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹. 100 ²æà ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ «£Á PÁgÀt CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 31 £Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå EzÉà jÃw UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀĪÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 J¸ï.ºÉZï.N. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢:-29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀÄj, §Ä±Àå¥Àà PÀÄj, ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ FvÀ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉøÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ PÉÆÃlð K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÆ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉAiÀÄgÉà JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß «ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ §rzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §Ä±Àå¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ºÉà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ°¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAUÀªÀÄä, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §qÉ¢zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄä¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ gËr EzÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ÃgÀtÚ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß zÀt «ÃgÀtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ £Á£ÀÄ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß MzÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA¦è EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢¼À: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀ®Ä UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄaiÀÄ°è FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß qÉæöʪÀgÁzÀ µÀtÄäR EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àlègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀðjUÀÆ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¸ÀƼÉÃgÀ ¤ÃªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj eÉÆvÉ ¸ÉÃj F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è UÀzÉÝ ºÀZÀÑ®Ä §A¢¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ FUÀ UÀzÉݬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ F jÃw KPÁKQ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ §qÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀvÁÛgÉ. DUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÉʪÀgÀ£ÁzÀ µÀtÄäR FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢j¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§, ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008