Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä ZÀÄPÁÌr EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄĤPÁgÀ£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-6767 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À ¢AzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÀAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉAZïPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ, »A¨ÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨É®èzÀ ºÉZï.¹ -49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¦.¹. £ÀA: 190 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉUÀÄA¢, PÀqɨÁV®Ä, ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ, «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ, ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹. 100 ²æà ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ «£Á PÁgÀt CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 31 £Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå EzÉà jÃw UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀĪÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 J¸ï.ºÉZï.N. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢:-29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀÄj, §Ä±Àå¥Àà PÀÄj, ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ FvÀ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉøÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ PÉÆÃlð K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÆ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉAiÀÄgÉà JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß «ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ §rzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §Ä±Àå¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ºÉà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ°¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAUÀªÀÄä, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §qÉ¢zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄä¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ gËr EzÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ÃgÀtÚ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß zÀt «ÃgÀtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ £Á£ÀÄ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß MzÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA¦è EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢¼À: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀ®Ä UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄaiÀÄ°è FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß qÉæöʪÀgÁzÀ µÀtÄäR EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àlègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀðjUÀÆ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¸ÀƼÉÃgÀ ¤ÃªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj eÉÆvÉ ¸ÉÃj F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è UÀzÉÝ ºÀZÀÑ®Ä §A¢¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ FUÀ UÀzÉݬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ F jÃw KPÁKQ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ §qÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀvÁÛgÉ. DUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÉʪÀgÀ£ÁzÀ µÀtÄäR FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢j¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§, ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008