Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 29, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢: «ÃgÀ§zÀæUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 76 ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.     ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ EwÛaUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ r. «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ C°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ PÁéAiÀÄ£À §ÆvÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀÄĵÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV w½¸ÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ EgÀ°¯Áè. ªÀÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¢zÀ PÀ¯É PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ C½AiÀÄ r. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁªÀ r. «gÉñÀ¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ r. azÁ£ÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¸ÀÄwÛ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.


¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ¥Àà LºÉÆ¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 53 / E- 9336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 27-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĽ̺Á¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉãÁ¯ï ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ : PÉ.J- 27 / J£ï- 7777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è JqÀ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£À PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀA§tÚ PÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ. ±Á¯É aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ».¥Áæ. ±Á¯É ºÉƸÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ, HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ D¦üøï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á£ÀĪÁgÀ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ M¼À a®PÀ ªÉ°ØAUï QvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ C°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀzÀ Qà UÉÆAZÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¥ÀÆålgï EzÀÝ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 1] ¹.¦.AiÀÄÄ. 2] ¦üæAlgï 3] Qà ¨ÉÆÃqÀð E¢ÝgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î »A¢£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÁQzÀ QÃUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ ¦æAlgï C.Q. 3000=00 gÀÆ, 2] MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. C.Q. 12000=00 gÀÆ, 3] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð C.Q. gÀÆ, 250=00 MlÄÖ 15250=00 gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008