Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 29, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢: «ÃgÀ§zÀæUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 76 ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.     ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ EwÛaUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ r. «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ C°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ PÁéAiÀÄ£À §ÆvÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀÄĵÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV w½¸ÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ EgÀ°¯Áè. ªÀÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¢zÀ PÀ¯É PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ C½AiÀÄ r. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁªÀ r. «gÉñÀ¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ r. azÁ£ÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¸ÀÄwÛ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.


¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ¥Àà LºÉÆ¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 53 / E- 9336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 27-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĽ̺Á¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉãÁ¯ï ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ : PÉ.J- 27 / J£ï- 7777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è JqÀ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£À PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀA§tÚ PÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ. ±Á¯É aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ».¥Áæ. ±Á¯É ºÉƸÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ, HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ D¦üøï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á£ÀĪÁgÀ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ M¼À a®PÀ ªÉ°ØAUï QvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ C°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀzÀ Qà UÉÆAZÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¥ÀÆålgï EzÀÝ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 1] ¹.¦.AiÀÄÄ. 2] ¦üæAlgï 3] Qà ¨ÉÆÃqÀð E¢ÝgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î »A¢£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÁQzÀ QÃUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ ¦æAlgï C.Q. 3000=00 gÀÆ, 2] MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. C.Q. 12000=00 gÀÆ, 3] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð C.Q. gÀÆ, 250=00 MlÄÖ 15250=00 gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008