Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2012 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:§15/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ¢: ºÀĸÉãÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 15-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä 70 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß aPÀ£ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄR gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©.ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ E§âgÀÆ PÀÆr PÀA¦è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, `` vÁ£ÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÀA¦èAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á : bÀvÀÛgÀ, ºÁ:ªÀ: ¥ÀzÀä²æà «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸À.¨Á.±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA : PÉ.J-35/JA-7236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á : ºÀÄ®V EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §AzÀ C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀļÀÄ ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ fUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ- ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà dAPÀ¥Àà£ÀߪÀgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù vÁ: PÀĵÀÖV. PÉ.J-25/AiÀÄÄ-6700 £ÉÃzÀÝgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄZÁѼÀUÀÄqÀØ vÁ: §zÁ«Ä PÉ.J-29/5915 £ÉÃzÀÝgÀ C¥Éà PÀA¥À¤ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀgÁd, ¹ÃvÁ¨Á¬Ä, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, gÀªÀgÉ®èjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008