Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2012 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:§15/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ¢: ºÀĸÉãÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 15-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä 70 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß aPÀ£ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄR gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©.ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ E§âgÀÆ PÀÆr PÀA¦è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, `` vÁ£ÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÀA¦èAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á : bÀvÀÛgÀ, ºÁ:ªÀ: ¥ÀzÀä²æà «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸À.¨Á.±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA : PÉ.J-35/JA-7236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á : ºÀÄ®V EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §AzÀ C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀļÀÄ ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ fUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ- ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà dAPÀ¥Àà£ÀߪÀgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù vÁ: PÀĵÀÖV. PÉ.J-25/AiÀÄÄ-6700 £ÉÃzÀÝgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄZÁѼÀUÀÄqÀØ vÁ: §zÁ«Ä PÉ.J-29/5915 £ÉÃzÀÝgÀ C¥Éà PÀA¥À¤ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀgÁd, ¹ÃvÁ¨Á¬Ä, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, gÀªÀgÉ®èjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008