Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 16, 2012

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£ÀUÉ (1) ºÉÆ£ÀߪÀÄä (2) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä (3) ¸ÀÄgÉñÀ (4) gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä F ¥ÀæPÁgÀ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ¸ÀļÀî CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉÃ, PÉüÀzÉà HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. DzÀgÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-45 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzɪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä EªÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±À²zsÀj ºÉZï.¹. 114 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008