Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, August 16, 2012

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£ÀUÉ (1) ºÉÆ£ÀߪÀÄä (2) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä (3) ¸ÀÄgÉñÀ (4) gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä F ¥ÀæPÁgÀ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ¸ÀļÀî CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉÃ, PÉüÀzÉà HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. DzÀgÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-45 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzɪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä EªÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±À²zsÀj ºÉZï.¹. 114 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008