Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, August 15, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉrØPÁåA¦£À ªÀĹÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À¥ÀÄð¢Ýãï vÀAzÉ ªÀįÉØøÁ§ UÀ§ÆâgÀ, ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î. 2) ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á :ªÀįÁðªÀĺÀ½î. 3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-114 ¦¹-320, 235, 190, 228, 44, 55, J¦¹-96 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±À¥ÀÄð¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-425-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÉ JA§ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ.UÉÆ®ègÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ CAvÁ 2 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ «£ÁBPÁgÀt ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà K¼ÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ »jAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dUÀ¼À §UɺÀj¹ DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ¼ÀÄ M§â¼É ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ E¯Éèà ¸ÉÃj ©nÖ ¤Ã E°è EgÁPÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉÊEAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ £ÉÃzÀæ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-d§â®UÀÄqÀØ, vÁ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¸ÀzÀj AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÄzÀPÀ«, ªÀAiÀiÁ; 67 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ mÉ°¥ÉÆÃ£ï £ËPÀgÀ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉ UÀAUÁªÀw. vÀ£ÀVzÀÝ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, PÀtÄÚ Gj¬ÄAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉà D £ÉÆë¤AzÀ PÀtÄÚ Gj ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ eÁ¹Û DVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀ©âtzÀ GQÌUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. F. PÁ½QȵÀÚ, ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008