Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, August 15, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉrØPÁåA¦£À ªÀĹÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À¥ÀÄð¢Ýãï vÀAzÉ ªÀįÉØøÁ§ UÀ§ÆâgÀ, ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î. 2) ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á :ªÀįÁðªÀĺÀ½î. 3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-114 ¦¹-320, 235, 190, 228, 44, 55, J¦¹-96 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±À¥ÀÄð¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-425-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÉ JA§ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ.UÉÆ®ègÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ CAvÁ 2 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ «£ÁBPÁgÀt ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà K¼ÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ »jAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dUÀ¼À §UɺÀj¹ DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ¼ÀÄ M§â¼É ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ E¯Éèà ¸ÉÃj ©nÖ ¤Ã E°è EgÁPÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉÊEAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ £ÉÃzÀæ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-d§â®UÀÄqÀØ, vÁ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¸ÀzÀj AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÄzÀPÀ«, ªÀAiÀiÁ; 67 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ mÉ°¥ÉÆÃ£ï £ËPÀgÀ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉ UÀAUÁªÀw. vÀ£ÀVzÀÝ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, PÀtÄÚ Gj¬ÄAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉà D £ÉÆë¤AzÀ PÀtÄÚ Gj ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ eÁ¹Û DVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀ©âtzÀ GQÌUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. F. PÁ½QȵÀÚ, ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008