Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, August 14, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, VÃjñÀ UÀrAiÀiÁ½, azÁ£ÀAzÀ £ÁUÀZÉnÖ, UÉÆÃ¥Á® eÉÆö, PÀĵÁÚf PÀÄ®PÀtÂð, ¸À«ÄÃgï PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀĺÉAzÁæ eÉʯÉÆà PÁgï £ÀA. PÉ.J.28/J£ï-0275 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï ©eÁ¥ÀÆPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgÀ PÀÄ®PÀtÂð FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÉÆqÀØ PÀªÀiÁ¤£À JqÀUÀqÉ PÀA§zÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ©aÑzÀÄÝ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, VÃjñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÀtÂÚ£À §®PÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, azÁ£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ºÀuÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ, UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀȵÁÚf FvÀ¤UÉ vÀ®UÉ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À«ÄÃgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥ÉàUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA.PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ

3] ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±ÀégÀUËqÀ vÀA: «ÃgÀ£ÀUËqÀ ±ÀgÀ¨sÀUËqÀæ ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-12 gÀAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-04/AiÀÄĪï-0070 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ £ÀgÉÃUÀ°èUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉzÉêÀgÁzÀ ²æà «gÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉÃUÀ¯ï ©lÄÖ HjUÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÀiÁUÀðªÁV vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26/PÀÆå-9503 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ E¤ß§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥¸ÀÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ WÀl£É £ÉÆÃr mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 101/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 323 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ: £ÉÃPÁgÀ, ¸Á:ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÉÄøÀæöÖ, ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,    ¸Á: ªÁqÀð £ÀªÀÄ:35 £ÉÃPÁgÀ Nt 3£À PÁæ¸ï, «gÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä    ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. £ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£À ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ FUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ½¤AzÀ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «£Á PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/12 PÀ®A 143 147 148 323 324 354 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ PÀÄj, DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 8-10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ£À°è Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉAZÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CgÀtåzÀ°è PÀÄj ©rwÃgÁ JAzÀÄ ºÉý PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è 6 d£À CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÀÄj ºÀnÖUÉ KPÁ KQ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÑà xÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁj bÀvÀæªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À ªÉÄð£À JzÉAiÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è bÀvÀæ¥Àà, bÀvÀæªÀÄä, ¥ÀQÃgÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, ®PÀëªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÁªÀĪÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ fæ£À°è ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À-¸ÀļÉÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CqÀ«AiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀnÖ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ bÀvÀæ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆt PÁ°UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008