Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, August 14, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, VÃjñÀ UÀrAiÀiÁ½, azÁ£ÀAzÀ £ÁUÀZÉnÖ, UÉÆÃ¥Á® eÉÆö, PÀĵÁÚf PÀÄ®PÀtÂð, ¸À«ÄÃgï PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀĺÉAzÁæ eÉʯÉÆà PÁgï £ÀA. PÉ.J.28/J£ï-0275 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï ©eÁ¥ÀÆPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgÀ PÀÄ®PÀtÂð FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÉÆqÀØ PÀªÀiÁ¤£À JqÀUÀqÉ PÀA§zÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ©aÑzÀÄÝ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, VÃjñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÀtÂÚ£À §®PÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, azÁ£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ºÀuÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ, UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀȵÁÚf FvÀ¤UÉ vÀ®UÉ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À«ÄÃgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥ÉàUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA.PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ

3] ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±ÀégÀUËqÀ vÀA: «ÃgÀ£ÀUËqÀ ±ÀgÀ¨sÀUËqÀæ ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-12 gÀAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-04/AiÀÄĪï-0070 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ £ÀgÉÃUÀ°èUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉzÉêÀgÁzÀ ²æà «gÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉÃUÀ¯ï ©lÄÖ HjUÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÀiÁUÀðªÁV vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26/PÀÆå-9503 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ E¤ß§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥¸ÀÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ WÀl£É £ÉÆÃr mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 101/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 323 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ: £ÉÃPÁgÀ, ¸Á:ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÉÄøÀæöÖ, ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,    ¸Á: ªÁqÀð £ÀªÀÄ:35 £ÉÃPÁgÀ Nt 3£À PÁæ¸ï, «gÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä    ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. £ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£À ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ FUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ½¤AzÀ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «£Á PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/12 PÀ®A 143 147 148 323 324 354 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ PÀÄj, DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 8-10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ£À°è Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉAZÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CgÀtåzÀ°è PÀÄj ©rwÃgÁ JAzÀÄ ºÉý PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è 6 d£À CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÀÄj ºÀnÖUÉ KPÁ KQ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÑà xÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁj bÀvÀæªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À ªÉÄð£À JzÉAiÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è bÀvÀæ¥Àà, bÀvÀæªÀÄä, ¥ÀQÃgÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, ®PÀëªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÁªÀĪÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ fæ£À°è ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À-¸ÀļÉÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CqÀ«AiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀnÖ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ bÀvÀæ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆt PÁ°UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008