Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, August 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 366(J), 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨É®èzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, ²PÀët E¯ÁSÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ PÀÄ: ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÆqÁ¬Ä¹ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ£ÉA§ §UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CAf ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà ºÉÆêÀiïªÀPÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁìV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQvÀÄÛ. DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ËªÀÄå EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀ£Àß UɼÀw £ÉÃvÁæªÀw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÖ¼ÀÄ. gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. EAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄ©â EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ aÃgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 420, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34,

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉƪÀÄ£Á¼À, PÁgÀlV, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ(ªÀįÁð£ÀºÀ½î), ºÀĽ̺Á¼À, ZÀ¼ÀÆîgÀ, vÉÆArºÁ¼À, ºÀUÉÃzÁ¼À, £ÁUÀ£ÀPÀ®,¨Éë£Á¼À, ¥À£ÁߥÀÆgÀ, §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À, ¨É£ÀÆßgÀ, ±Á°UÀ£ÀÆgÀ, PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, £ÀA¢ºÀ½î, G¼ÉãÀÆgÀ, G¼ÉãÀÆgÀPÁåA¥À, F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, dªÀiÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄAqÀÆgÀ, §gÀUÀÆgÀ, PÀÄAmÉÆÃf, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, PÉÆmÉßÃPÀ¯ï, §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, zÉëPÁåA¥À, QA¢PÁåA¥À, UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 jAzÀ 17-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 64 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ - ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, 2] ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ PÁgÀlV 3] ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj PÁgÀlV 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV 5] D£ÀAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV 6] C¸ÀàPï PÁgÀlV 7]
CªÀÄgÉÃUËqÀ £ÀªÀ° gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV
8] SÁeÁºÀĸÉãï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ- PÁgÀlV 9] J.ºÉZï.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀ
PÁgÀlV 10] ªÀÄ®è¥Àà Dgï.f, £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 11] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ Dgï.f. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 12] zÁ¤-PÁgÀlV 13] JªÀiï. ¹. ¸ÀAUÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ -¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 14] ©. PÉÆAqÀAiÀÄå- ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 15] ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 16] gÁd±ÉÃRgÀ £ÁqÀUËqÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 17] ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 18] §¸ÀªÀgÁd UÀÄqÀ½î - ºÀĽ̺Á¼À 19] §ÆqÀ£ï¸Á§ -ºÀĽ̺Á¼À 20] gÀÄzÀæ¥Àà J¸ï. - ºÀĽ̺Á¼À 21] AiÀĪÀÄ£À¥Àà -ªÀįÁð£ÀºÀ½î 22] ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î 23] ¸ÀAUÀn-ZÀ¼ÀÆîgÀ 24] ¥ÀmÉïï -ZÀ¼ÀÆîgÀ 25] £ÁUÀAiÀÄå PÀA©îªÀÄoÀ-ZÀ¼ÀÆîgÀ 26]UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä- vÉÆArºÁ¼À 27] ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä- ºÀUÉÃzÁ¼À 28] ±ÀAPÀgÀ - £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 29] ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á°ªÀÄoÀ- £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 30] ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï - ¨Éë£Á¼À, 31] ªÀÄAdļÁ ¥Án¯ï- ¥À£ÁߥsÀÆgÀ 32] CªÀÄgÉñÀ - §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 33] ºÀĸÉÃ£ï §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 34] CrªÀAiÀÄå¸Áé«Ä -PÁgÀlV 35] ¸ÀħâgÁªï - ¨É£ÀÆßgÀ 36] §¸ÀªÀgÁd ¨É£ÀÆßgÀ 37] ¸ÀħâgÁªï - ±Á°UÀ£ÀÆgÀ 38] ªÀÄÆqÀ§¸ÀªÀgÁd - PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ 39] ªÉAPÀmÉñÀ AiÀÄgÀPÀ¯ï PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, 40] qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï §¸ÀªÀgÁd - £ÀA¢ºÀ½î 41] zÀ£ÀAdAiÀÄå -£ÀA¢ºÀ½î 42] PÀ¼ÀPÀ¥Àà -G¼ÉãÀÆgÀ, 43]§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä- G¼ÉãÀÆgÀ 44] D±ÉÆÃPÀ- G¼ÉãÀÆgÀ PÁåA¥ï, 45] ²ªÀªÀÄÆwð gÁªï -F½UÀ£ÀÆgÀ 46] D£ÀAzÀ- dªÀiÁ¥ÀÄgÀ 47] gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå UÀÄAqÀÆgÀ 48] FgÀtÚ- UÀÄAqÀÆgÀ, 49] ¸ÀÄgÉñÀ- UÀÄAqÀÆgÀ 50] ªÀÄ°èPÁdÄð£À -§gÀUÀÆgÀ 51] ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀÄAmÉÆÃf 52] ²æäªÁ¸À - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 53] ªÀÄ»§Æ¨ï - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 54] «.J¸ï.¥Ánïï- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 55] J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ-¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 56] PÉ.JA. ¥Án¯ï - ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 57] ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ -PÉÆmÉßPÀ¯ï 58] J.JA. gÁAiÀĨÁV - §ÆzÀUÀÄA¥Á 59] °AUÀgÁd ®PÀÄÌAr- §ÆzÀUÀÄA¥Á 60] »gÉêÀÄoÀ - ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, 61] ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ- wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 62] ±ÀgÀt¥Àà -zÉëPÁåA¥ï 63] eÉ.eÉ. ¨Á§Ä - QA¢PÁåA¥ï 64] C£ÀégÀ ºÀÄ°ZÉPï - §ÆzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ.UÉÆãÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥sÉ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ªÁºÀ£À EzÀgÀ £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è EzÀ£ÀÄß »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀĪÀÄUÉÃj zÁn ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯Áj §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀªÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀÄtaUÉ C¥sÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠱À²zsÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÁºÀ£À £ÀA§gï vÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï¹-45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:17-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥sÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃn£À°è vÀ£Àß n¥Ààj£À næÃ¥ï ²Ãmï ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/4129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ºÀwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ »A¢¤AzÀ JqÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »A§rUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vɪÀgÀ£ÀߣÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: ªÀiÁ®VwÛ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ- ªÀiÁ®VwÛ gÉÆÃqÀ£À°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ DUÀ ªÀiÁ¸ÀÛ PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ªÀÄÆgÀÆUÁ°AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éè ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀPÀÄ®¸ÀÛgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÉÆ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÉgÀaÃzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA§gÀ EgÀzÀ ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀqÀªÁ® UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ EzÀÄÝ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ¼ÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆÃA¢UÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ »jÃUÉÆuÁÚUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ UÁAiÀļÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÀrªÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀw w½zÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ. SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀzÀ zÁ°¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008