Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, August 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 366(J), 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨É®èzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, ²PÀët E¯ÁSÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ PÀÄ: ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÆqÁ¬Ä¹ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ£ÉA§ §UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CAf ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà ºÉÆêÀiïªÀPÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁìV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQvÀÄÛ. DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ËªÀÄå EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀ£Àß UɼÀw £ÉÃvÁæªÀw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÖ¼ÀÄ. gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. EAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄ©â EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ aÃgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 420, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34,

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉƪÀÄ£Á¼À, PÁgÀlV, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ(ªÀįÁð£ÀºÀ½î), ºÀĽ̺Á¼À, ZÀ¼ÀÆîgÀ, vÉÆArºÁ¼À, ºÀUÉÃzÁ¼À, £ÁUÀ£ÀPÀ®,¨Éë£Á¼À, ¥À£ÁߥÀÆgÀ, §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À, ¨É£ÀÆßgÀ, ±Á°UÀ£ÀÆgÀ, PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, £ÀA¢ºÀ½î, G¼ÉãÀÆgÀ, G¼ÉãÀÆgÀPÁåA¥À, F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, dªÀiÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄAqÀÆgÀ, §gÀUÀÆgÀ, PÀÄAmÉÆÃf, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, PÉÆmÉßÃPÀ¯ï, §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, zÉëPÁåA¥À, QA¢PÁåA¥À, UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 jAzÀ 17-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 64 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ - ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, 2] ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ PÁgÀlV 3] ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj PÁgÀlV 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV 5] D£ÀAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV 6] C¸ÀàPï PÁgÀlV 7]
CªÀÄgÉÃUËqÀ £ÀªÀ° gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV
8] SÁeÁºÀĸÉãï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ- PÁgÀlV 9] J.ºÉZï.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀ
PÁgÀlV 10] ªÀÄ®è¥Àà Dgï.f, £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 11] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ Dgï.f. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 12] zÁ¤-PÁgÀlV 13] JªÀiï. ¹. ¸ÀAUÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ -¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 14] ©. PÉÆAqÀAiÀÄå- ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 15] ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 16] gÁd±ÉÃRgÀ £ÁqÀUËqÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 17] ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 18] §¸ÀªÀgÁd UÀÄqÀ½î - ºÀĽ̺Á¼À 19] §ÆqÀ£ï¸Á§ -ºÀĽ̺Á¼À 20] gÀÄzÀæ¥Àà J¸ï. - ºÀĽ̺Á¼À 21] AiÀĪÀÄ£À¥Àà -ªÀįÁð£ÀºÀ½î 22] ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î 23] ¸ÀAUÀn-ZÀ¼ÀÆîgÀ 24] ¥ÀmÉïï -ZÀ¼ÀÆîgÀ 25] £ÁUÀAiÀÄå PÀA©îªÀÄoÀ-ZÀ¼ÀÆîgÀ 26]UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä- vÉÆArºÁ¼À 27] ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä- ºÀUÉÃzÁ¼À 28] ±ÀAPÀgÀ - £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 29] ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á°ªÀÄoÀ- £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 30] ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï - ¨Éë£Á¼À, 31] ªÀÄAdļÁ ¥Án¯ï- ¥À£ÁߥsÀÆgÀ 32] CªÀÄgÉñÀ - §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 33] ºÀĸÉÃ£ï §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 34] CrªÀAiÀÄå¸Áé«Ä -PÁgÀlV 35] ¸ÀħâgÁªï - ¨É£ÀÆßgÀ 36] §¸ÀªÀgÁd ¨É£ÀÆßgÀ 37] ¸ÀħâgÁªï - ±Á°UÀ£ÀÆgÀ 38] ªÀÄÆqÀ§¸ÀªÀgÁd - PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ 39] ªÉAPÀmÉñÀ AiÀÄgÀPÀ¯ï PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, 40] qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï §¸ÀªÀgÁd - £ÀA¢ºÀ½î 41] zÀ£ÀAdAiÀÄå -£ÀA¢ºÀ½î 42] PÀ¼ÀPÀ¥Àà -G¼ÉãÀÆgÀ, 43]§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä- G¼ÉãÀÆgÀ 44] D±ÉÆÃPÀ- G¼ÉãÀÆgÀ PÁåA¥ï, 45] ²ªÀªÀÄÆwð gÁªï -F½UÀ£ÀÆgÀ 46] D£ÀAzÀ- dªÀiÁ¥ÀÄgÀ 47] gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå UÀÄAqÀÆgÀ 48] FgÀtÚ- UÀÄAqÀÆgÀ, 49] ¸ÀÄgÉñÀ- UÀÄAqÀÆgÀ 50] ªÀÄ°èPÁdÄð£À -§gÀUÀÆgÀ 51] ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀÄAmÉÆÃf 52] ²æäªÁ¸À - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 53] ªÀÄ»§Æ¨ï - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 54] «.J¸ï.¥Ánïï- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 55] J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ-¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 56] PÉ.JA. ¥Án¯ï - ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 57] ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ -PÉÆmÉßPÀ¯ï 58] J.JA. gÁAiÀĨÁV - §ÆzÀUÀÄA¥Á 59] °AUÀgÁd ®PÀÄÌAr- §ÆzÀUÀÄA¥Á 60] »gÉêÀÄoÀ - ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, 61] ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ- wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 62] ±ÀgÀt¥Àà -zÉëPÁåA¥ï 63] eÉ.eÉ. ¨Á§Ä - QA¢PÁåA¥ï 64] C£ÀégÀ ºÀÄ°ZÉPï - §ÆzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ.UÉÆãÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥sÉ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ªÁºÀ£À EzÀgÀ £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è EzÀ£ÀÄß »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀĪÀÄUÉÃj zÁn ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯Áj §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀªÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀÄtaUÉ C¥sÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠱À²zsÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÁºÀ£À £ÀA§gï vÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï¹-45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:17-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥sÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃn£À°è vÀ£Àß n¥Ààj£À næÃ¥ï ²Ãmï ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/4129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ºÀwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ »A¢¤AzÀ JqÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »A§rUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vɪÀgÀ£ÀߣÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: ªÀiÁ®VwÛ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ- ªÀiÁ®VwÛ gÉÆÃqÀ£À°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ DUÀ ªÀiÁ¸ÀÛ PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ªÀÄÆgÀÆUÁ°AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éè ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀPÀÄ®¸ÀÛgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÉÆ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÉgÀaÃzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA§gÀ EgÀzÀ ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀqÀªÁ® UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ EzÀÄÝ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ¼ÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆÃA¢UÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ »jÃUÉÆuÁÚUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ UÁAiÀļÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÀrªÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀw w½zÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ. SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀzÀ zÁ°¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008