Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, August 21, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï E¦üÛPÁgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «rAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, SÁf¥ÀÄgÀ-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ mÉÊ®gï ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ ¢: ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¨Á¹Ãzï SÁ¢æ EªÀgÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV CªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß aPÀÌ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ¤ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀuÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ

¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀPÀÆ̨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÉêÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 2] ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 3] §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ©£Áß¼À 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 5] ±ÁAvÀªÀé zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥À༠vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀÄÝ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAV E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ææà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀt¥À 65 ªÀµÀð ¸Á: eÉÆÃUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ 02 £Éà ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå£À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉ ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ 03 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁå£À¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð±À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è gÀÆA £ÀA. 108 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÀ°AiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉýzÀÝPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÀaÑ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÉÃ¯ï ¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì: 64 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ, 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ n.©. gÉÆÃUÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008