Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, August 21, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï E¦üÛPÁgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «rAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, SÁf¥ÀÄgÀ-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ mÉÊ®gï ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ ¢: ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¨Á¹Ãzï SÁ¢æ EªÀgÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV CªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß aPÀÌ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ¤ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀuÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ

¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀPÀÆ̨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÉêÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 2] ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 3] §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ©£Áß¼À 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 5] ±ÁAvÀªÀé zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥À༠vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀÄÝ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAV E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ææà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀt¥À 65 ªÀµÀð ¸Á: eÉÆÃUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ 02 £Éà ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå£À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉ ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ 03 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁå£À¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð±À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è gÀÆA £ÀA. 108 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÀ°AiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉýzÀÝPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÀaÑ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÉÃ¯ï ¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì: 64 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ, 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ n.©. gÉÆÃUÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008