Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 17, 2012

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

1) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2012 PÀ®A. 323, 324, 307, 355, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ¸Á¹éºÁ¼À, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-05 UÀAmÉUÉ £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ L° ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV Dgï.Dgï.n PÉøÀzÀ°è ªÀPÁ®vÀÄÛ ªÀ»¸À®Ä §A¢zÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀتÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ¸Á: EzÁè¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà Dr£À ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À E§âgÀÆ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "£À£Àß «gÀÄzÀÞzÀ PÉøÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ" CAvÀ £À£ÀUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "£ÁªÀÅ ªÀQîgÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄPÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÉÆÃzÀÄ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉøï PÉÆnÖzÁÝgÉ £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÉÛãÉ" JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ£À «gÀÄzÀÞ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »ZÀÄQ, £À£ÀߣÀÄß ªÉÄîPÉÌwÛ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ, zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "¨ÁqÁå, gÁr, fmÁå" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ dfÓzÀÄÝ, "£ÀªÀÄä PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß E¯Éèà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄw¤, ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛAiÀiÁ £ÀqɸÀÄ" JAzÀÄ ªÀÄvÉÛà PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ, £À£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À, PÀjAiÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ¥ÀA¥ÀtÚ L° EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. dUÀ¼ÀªÀÅ £ÁqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀPÀ° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 420, 438, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, ºÀ¼Éà PÀ®ÄÎr, PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï, »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, DUÉÆð, DgÁí¼À, §¸Á¥ÀlÖt, ªÀÄÄPÀÄÌA¦, D£ÉÃUÀÄA¢, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, gÁA¥ÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð, J¸ï.©. £ÀUÀgÀ, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï, ºÉƸÀ½î, DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ, dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 jAzÀ 16-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV F 39 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁgÀt 39 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008