Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 17, 2012

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

1) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2012 PÀ®A. 323, 324, 307, 355, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ¸Á¹éºÁ¼À, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-05 UÀAmÉUÉ £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ L° ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV Dgï.Dgï.n PÉøÀzÀ°è ªÀPÁ®vÀÄÛ ªÀ»¸À®Ä §A¢zÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀتÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ¸Á: EzÁè¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà Dr£À ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À E§âgÀÆ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "£À£Àß «gÀÄzÀÞzÀ PÉøÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ" CAvÀ £À£ÀUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "£ÁªÀÅ ªÀQîgÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄPÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÉÆÃzÀÄ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉøï PÉÆnÖzÁÝgÉ £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÉÛãÉ" JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ£À «gÀÄzÀÞ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »ZÀÄQ, £À£ÀߣÀÄß ªÉÄîPÉÌwÛ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ, zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "¨ÁqÁå, gÁr, fmÁå" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ dfÓzÀÄÝ, "£ÀªÀÄä PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß E¯Éèà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄw¤, ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛAiÀiÁ £ÀqɸÀÄ" JAzÀÄ ªÀÄvÉÛà PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ, £À£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À, PÀjAiÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ¥ÀA¥ÀtÚ L° EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. dUÀ¼ÀªÀÅ £ÁqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀPÀ° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 420, 438, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, ºÀ¼Éà PÀ®ÄÎr, PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï, »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, DUÉÆð, DgÁí¼À, §¸Á¥ÀlÖt, ªÀÄÄPÀÄÌA¦, D£ÉÃUÀÄA¢, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, gÁA¥ÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð, J¸ï.©. £ÀUÀgÀ, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï, ºÉƸÀ½î, DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ, dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 jAzÀ 16-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV F 39 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁgÀt 39 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008