Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, September 1, 2012

1. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012PÀ®A 324,504 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01 ¦.JA.PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ NAPÁgÀ¥Àà UÀÄqÀºÀ½î ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀtUÉÃj EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁPÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ®Ö ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀtUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉÃð £ÀA 72 £ÉÃzÀÝgÀ 3 JPÀgÉ 05 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 2008 gÀ°è Rjâ¹zÀÄÝ CzÀÄ FªÀgÉUÀÆ ¥ÀqÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è KPÁKQ F ¢£À £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAUÀw ¤d EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæüvÀjUÉ ºÉÆ® E£ÀÆß ¥Á®Ä DV®è AiÀiÁPÉ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀà FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀð »UÉ ©qÉÆÃzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®Ø ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÀÄnUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141 /2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 31-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw gÁªÀiÁAd¤ UÀAqÀ ºÁjPÀ¥ÀÄr «ÃgÀªÉAPÀlgÀgÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á : ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ vÁ : UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁjPÀ¥ÀÄr «ÃgÀªÉAPÀlgÀgÁªÀÄgÁªï vÀA¢ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á : ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ : 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¹ÛçÃAiÀiÁzÀ anÖgÁt vÀAzÉ D¢£ÁgÁAiÀÄt ¸Á : DAiÉÆÃzÀåPÁåA¥ï. EPÉAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀjñÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀjUÉ E§âgÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

3. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2012 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄÄ¥ÀÄàj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¸ï-7127 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ¦üÃgÀ¸Á§ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/eÉ-5748 ¹r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄðzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÀÆ°é ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, Q«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ EªÀiÁªÀĸÁ§¤UÀÆ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÀÆ°é FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008