Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 2, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¯ÁV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À 24 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢, G: UÀ¢ÝPÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-4915 £ÉÃzÀÝgÀ°è aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀ¢ÝPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì aPÀÌdAvÀPÀ¯ï-»gÉÃdAvÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀÄgÀªÀÄA¢ PÁåA¥À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀÄj CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®§ÄdzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ vÀÆPÀ¥Àà UÀÄUÀÎj ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁw:zÉêÁAUÀ 2] D¼ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¨ÉÊ®¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 68 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ 3] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀAzÀ° ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀzÀä±Á° 4] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð eÁ¬Ä: G¥ÁàgÀ 5] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 6] UÀt¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀdÓ£ï ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: 7] ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉøÁ¬ÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð
F 7 d£ÀgÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¥ÀtPÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 4650=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 10-07-2012 gÀAzÀÄ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ azÀ£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À 2] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj 3] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:EgÀPÀ®UÀqÀ 4] UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ £ÀgÉUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÀ 5] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁ£ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁvÀ¬Ä: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ §AqÉ §¸À¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄqÀØzÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 8,70=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008