Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 2, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¯ÁV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À 24 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢, G: UÀ¢ÝPÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-4915 £ÉÃzÀÝgÀ°è aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀ¢ÝPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì aPÀÌdAvÀPÀ¯ï-»gÉÃdAvÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀÄgÀªÀÄA¢ PÁåA¥À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀÄj CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®§ÄdzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ vÀÆPÀ¥Àà UÀÄUÀÎj ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁw:zÉêÁAUÀ 2] D¼ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¨ÉÊ®¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 68 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ 3] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀAzÀ° ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀzÀä±Á° 4] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð eÁ¬Ä: G¥ÁàgÀ 5] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 6] UÀt¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀdÓ£ï ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: 7] ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉøÁ¬ÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð
F 7 d£ÀgÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¥ÀtPÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 4650=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 10-07-2012 gÀAzÀÄ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ azÀ£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À 2] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj 3] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:EgÀPÀ®UÀqÀ 4] UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ £ÀgÉUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÀ 5] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁ£ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁvÀ¬Ä: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ §AqÉ §¸À¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄqÀØzÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 8,70=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008