Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, September 15, 2012

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 498 [J] 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 ¸À»vÀ ªÀÄvÀÄÛ 3,4, r¦ DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÉPÀÌ®PÉÆÃl vÁ: ¹gÀUÀÄA¦ ºÁ;ªÀ;ºÀÆ®UÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ¥ÁªÀðvɪÀé £Á¢ß «±Á¯ÁQë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ NAPÁgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¥ÀÆwð PÉÆnÖ¯Áè MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄvÉÛà ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÉÝ CAvÁ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ §AUÁgÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÆ ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ E®è PÀĽw ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊvÀÄA¨Á ºÀt §AUÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ ''CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 283 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ.«±ÀéPÀªÀÄð G.§rUÀvÀ£À ¸Á.©dPÀ¯ï vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4 ªÉÆøÉÊ.UÀ¼À°è VtÂUÉÃgÁPÉÌ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÀ¼Éà ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆøÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-1838 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁV ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ.L. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ EArPÉÃlgï ªÀUÉÊgÉ ºÀZÀÑzÉà AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/¹-758 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ C°¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á.D®ªÀÄnÖ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2012 PÀ®A 41 (1) gÉ/« 109 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°èzÁÝUÀ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C°è PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 2) wªÀÄätÚ 3) ©üêÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀzÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CUÀ®ÆgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢ 13-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé-55 ªÀµÀð, ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä-30 ªÀµÀð PÀÆr £À£Àß ºÀtªÁ¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦1 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (1) UÀAUÀªÀÄä @ ¥sÀQÃgÀªÀÄä-30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-45 ªÀµÀð (4) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð (5) AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (6) ªÀÄjvÀAUɪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©Ã¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦2 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä §AzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ " ¤ÃªÀÅ F d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr, PÉÆÃlð£À°è ¥ÀjºÁgÀPÁÌV PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ, PÉÆÃlð£À wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƽîj " CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CzÀ£É߯Áè ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj, F ¨Áj £ÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ CrØ ªÀiÁrzÀgÉ EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÀÆvÀÄ, ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤ªÀÄzÀ, ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.PÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CAzÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á. E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/PÀÆå-8750 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAqï gÉÆÃr£À°è §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ CAzÀ£ÀUËqÀÀ¤UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀPÀ¥Á¼À ¨ÁwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉêzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚbÀvÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀqÀUÀ° vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ dgÉ¥Àà GZÀÑ®PÀÄAn ¸Á.aPÀÌvÀ«Ää£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¸ï-8949 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÀqÀUÀ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀ®Ær-ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¤ÃgÀ®Æn zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.24/5071 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÉÆgÀrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ J°èAiÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008