Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀ¥Àà vÀA: ¨Á®¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.-31/¦.-3355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁj£À UÁè¹UÉ ©zÀÄÝ C°èAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ 20 ¦ün£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV «¥ÀjÃvÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ CT¯ÉñÀ, gÁªÀĪÀÄÆwð (ªÀÄÈvÀ) ºÁUÀÆ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉæÃ£ï £ÀA: JA.ºÉZï-06/J.©-0978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ D¥ÀgÉÃlgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ¨ÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ AiÀiÁåAUÀÄ®gï£ÀÄß PÉæÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¦.¹.L AiÀÄƤmïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨Áå¯ÉãÀì ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt eÁj MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ 2] PÉÆmÉæñÀ PÀrè J.f.JA. ¦.¹.L AiÀÄƤmï ¸ÉÊmï E£ïZÁdð 3] gÀ«ÃAzÀæ »gÉêÀĤ ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 4] J¸ï.¦.¹AUï ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 5] Dgï.¦.AiÀiÁzÀªï gɹqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï 6] JA. Pɲæà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÉÊmï ¸ÀÆ¥sÀgï ªÉêdgï 7] zÀÄUÀÎ¥Àà d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj 8] ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ JA.r PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ ºÉ¯ÉäÃmï, ºÁåAqï UËè¸ï, §Æmï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹ CªÀ£À fêÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwð ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÀÄAf ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: ªÀqÀØgÀ G: w櫸ÁÛzÀ° ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁ,ªÀ: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÀªÀÄä n.«.J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-37/PÀÆå-4512 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦-21/J.¹-4847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ºÀtUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉ ºÀwÛ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢Ý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ®PÀëöäªÀé FPÉUÉ JqÀ ZÀ¥Éà ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À°è »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×¯ï ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008